Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 432-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-206 от 12.08.2011 г. от кмета на община Шумен, област Шумен, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Шумен, включително и за председател и секретар.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател на ОИК в община Шумен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Христова Великова-Ценова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайло Добрев Йорданов

 

СЕКРЕТАР:

Метин Хилмиев Джамбазов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Симеонова Величкова

 

 

Зорница Веселинова Йорданова

 

 

Василина Иванова Кънчева

 

 

Олга Руменова Сакеларова-

Христова

 

 

Доротея Дамянова Тодорова

 

 

Катя Димитрова Колева

 

 

Кънчо Генков Кънчев

 

 

Валентина Янкова Велева-

Богданова

 

 

Стефан Ангелов Данчов

 

 

Еркан Зия Чобан

 

 

Емне Муса Осман

 

 

Добромир Тодоров Добрев

 

 

Николай Стоянов Трошев

 

 

Борислав Митков Динев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения