Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4317-ПВР
София, 17 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в район „Тракия“, община Пловдив, в коeто се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е искане с вх. № ПВР-14-57 от 16.02.2017 г. на ЦИК от Костадин Димитров – кмет на район „Тракия“, община Пловдив, за достъп до запечатано помещение – склад С04 в административната сграда на район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 63, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., с цел преместването им в складово помещение – склад С02, поради възникнал силен конденз и теч вследствие на лошите метеорологични условия и с цел съхранението и опазването на бюлетините и останалите изборни книжа и материали от унищожаване.

Съгласно чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 338 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката се съхраняват от общинските администрации до следващите избори.

Съгласно т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК (включително в периода между първия и евентуален нов (втори) избор) в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г., изменено с Решение № 3864-ПВР/НР от 27 октомври 2016 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение – склад С04 в административната сграда на район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 63, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., с цел преместването им в складово помещение – склад С02, поради възникнал силен конденз и теч вследствие на лошите метеорологични условия и с цел съхранението и опазването на бюлетините и останалите изборни книжа и материали от унищожаване.

Преместването на изборните книжа и материали в друго помещение да се извърши под контрола на определените с решението членове на РИК, както и от определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия и съставения протокол съобразно изискванията на т. 29 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК кметът на общината да уведоми ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

След прибиране на книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум в складово помещение – склад С02, то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 3468-ПВР от 10 септември 2016 г. на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения