Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4315-МИ
София, 17 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград

Общинска избирателна комисия – Разград, област Разград, с писмо вх. № МИ-15-35/23.01.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение №322-МИ от 20.01.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Гецово, община Разград, област Разград, Пламен Петров Пантилеев.

Към преписката са приложени: решение № 322-МИ от 20.01.2017 г. на ОИК – Разград; протокол № 43 от 20.01.2017 г. на ОИК – Разград; писмо от Районна прокуратура – гр. Разград, № Р-3/17 от 17.01.2017 г., заведено с вх. № 346 от 19.01.2017 г. на ОИК – Разград; присъда № 638 от 2016 г. на Разградския районен съд и решение № 88 от 29.12.2016 г. на Разградския окръжен съд, с което е потвърдена присъда № 638 от 02.11.2016 г., постановена по НОХД № 743/2016 г. по описа на Разградския районен съд; протокол № 44-МИ от 31.01.2017 г. на ОИК – Разград; решение № 323-МИ от 31.01.2017 г. на ОИК – Разград.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-5/11.02.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Гецово, община Разград, област Разград, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 20.01.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-6/16.02.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Гецово, община Разград, област Разград, към 20.01.2017 г. е 1813 лица, поради което кметство Гецово отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения