Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4310-НС
София, 15 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: възстановяване на внесен депозит на партия „Европейска сигурност и интеграция“

Постъпила е молба с вх. № НС-10-15 от 09.02.2017 г. от Тома Томов за възстановяване на внесения по реда на чл. 129, ал. 1 от ИК депозит за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. В молбата е посочена и банкова сметка, по която да се възстанови депозитът.

С вх. № 10-15\1 от 13.02.2017 г. е представено и платежно нареждане от 03.02.2017 г. от ЦКБ – гр. София, за внесен депозит в размер на 2500 лв.

След извършена служебна проверка е установено, че в ЦИК не са постъпвали документи за регистрация на партия „Европейска сигурност и интеграция“ за участие в изборите на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения безлихвен депозит в размер на 2500 лв. на партия „Европейска сигурност и интеграция“ по посочената банкова сметка.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения