Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 431-НС
София, 8 юли 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал от М. Д. за евентуално нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от кандидата за народен представител Мирослав Иванов Иванов от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпил е сигнал по електронната поща с вх. № НС-22-2221/05.07.2021 г. от М. Д. за евентуално нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от кандидата за народен представител Мирослав Иванов от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. В сигнала се твърди, че в ефира на Нова телевизия е излъчен репортаж, свързан с кандидат-депутат от „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ Мирослав Иванов Иванов  и неговата пропаганда на неонацизъм и отричане на Холокоста. Иска се становище от Централната избирателна комисия дали изказаните мнения от страна на Мирослав Иванов не противоречат на закона и дали е допустимо той да е кандидат за народен представител. Приложен и линк към предаването.
След като се запозна със сигнала и предаването, посочено в линка, Централната избирателна комисия установи следното:

В предаването „Събуди се“ по Нова ТВ на 04.07.2021 г. от 09.03 до 09:14 ч. е излъчено интервю на журналистката Виктория Бояджиева с Мирослав Иванов – кандидат за народен представител от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, озаглавено „Пропагандира ли нацистка идеология кандидат за депутат“. В същото Мирослав Иванов Иванов презентира книгата си „Моята мечта“, като твърди, че е търсил съпоставка с „Моята борба“ на Хитлер. В интервюто си изказва мнения, че Холокоста е измислица след Втората световна война, отрича , че в газовите камери са умирали хора, а същите са служели за обезпаразитяване. Твърди, че Хитлер е прекрасна личност, като препоръчва книгата му „Моята борба“, като изразява мнение, че същата е наравно с Библията и Корана.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 ИК от страна на Мирослав Иванов Иванов, в качеството му на кандидат за народен представител от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, като с пропагандирането на неонацистка идеология и отричането на Холокоста са нарушени добрите нрави.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 
УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК от кандидата за народен представител Мирослав Иванов Иванов от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на кандидата за народен представител от партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ Мирослав Иванов Иванов, ЕГН …, с адрес: гр. …, ж.к. „…“ № …, вх. …, ет. …, ап. … .

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на съответния областен управител за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения