Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4309-НС
София, 14 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: преброяване на предпочитанията (преференциите) при гласуване с хартиените бюлетини при произвеждане на избори за народни представители

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1–3 и т. 48, чл. 215, ал. 1, т. 8, чл. 278, ал. 4 и 5, чл. 279, ал 2 и чл. 281, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. След установяване броя на действителните гласове, подадени за всяка листа, и вписването им в черновата на протокола на СИК с резултатите от гласуването, се пристъпва към преброяване на предпочитанията (преференциите) за всеки един от кандидатите по листи.

За целта се използват бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) съгласно приложението.

 1. Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва последователно по листи на партии и коалиции и по реда на отпечатването им в листата на кандидатите по реда на регистрацията им в РИК. Председателят или член на СИК, определен с нейно решение, взема бюлетина от купчинката с действителни гласове за съответната партия или коалиция, показва я и обявява:

а) поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание (преференция) или

б) че няма отбелязано предпочитание (преференция) или

в) че е отбелязано предпочитание (преференция) в повече от едно кръгче със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят.

 1. Предпочитанията (преференциите) се преброяват върху бланка- чернова (по т.1). Бланката-чернова се изготвя за всяка партия и коалиция, включена в бюлетината, и съдържа толкова полета, колкото са кандидатите в съответната листа.
 2. На първия ред на всяко от полетата се изписва поредният номер на кандидата в листата на съответната партия/коалиция. Всеки ред съдържа еднакви по големина квадратчета, в които може да се отпечата трицифрено число. Отпечатват се толкова реда, колкото могат да поберат поне 117 квадратчета и един празен ред с квадратчета, в които няма изписани (отпечатани) номера, съгласно приложението.
 3. Броят на преференциите се отразява едновременно и независимо един от друг от двама членове на СИК (предложени в състава на комисията от различни партии и коалиции), определени с решение на комисията.
 4. При наличието на предпочитание (преференция) членът на СИК, който държи бюлетината, оповестява на глас за кой кандидат е предпочитанието. Членът на СИК, който записва предпочитанията (преференциите) върху бланката-чернова, го отразява, като огражда (зачертава) първото число на първия ред, започвайки от № 1, и продължава във възходящ ред, без да изпуска числа до изчерпване на предпочитанията (преференциите) за този кандидат.

Последното оградено (зачертано) число показва броя на получените от този кандидат предпочитания (преференции).

ПРИМЕР: При обявяване на първото предпочитание (преференция) за кандидат № 1 се огражда (зачертава) числото 1 в полето на този кандидат. При обявяване на второто предпочитание (преференция) за същия кандидат се огражда (зачертава) числото 2 и така нататък. Последното оградено (зачертано) число показва броя на преференциите, получени от този кандидат.

 1. На последния празен ред на полето на този кандидат към числото по т.6 се прибавя броят на предпочитанията (преференциите) за този кандидат от машинното гласуване и полученото като резултат число се вписва в т.10, част II, лист 2-ри от протокола на СИК - Приложение № 87-НС-хм от изборните книжа, в квадратчето под поредния номер на този кандидат в листата на съответната партия/коалиция.
 2. При липса на предпочитание (преференция) или при наличие на отбелязване в бюлетината знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, или при отбелязване в повече от едно кръгче, е налице действителен глас без преференция.

Под „действителен глас без предпочитания (преференция)“ се разбира бюлетина, намерена в кутията за гласуване, върху която вотът на избирателя е отразен със знак „Х“ или „V“ само върху едно от квадратчетата за гласуване, бюлетината отговаря на всички останали изисквания за действителност, в нито едно от кръгчетата няма отбелязан знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, или в повече от едно кръгче е поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят.

 1. Броят на бюлетините без преференции се установява, като от броя на бюлетините, подадени за листата на тази партия/коалиция, се изважда сумата на всички подадени преференции за всички кандидати на тази партия/коалиция.

Полученото число се вписва в квадратчето под надпис „БЕЗ“ в част II, лист 2, т. 10 на черновата на протокола (Приложение № 87-НС-хм) на СИК срещу номера на съответната партия/коалиция.

 1. КОНТРОЛА: Проверете повторно. Преди пренасяне на броя на предпочитанията (преференциите) от бланката-чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите) в протокола на СИК – т. 10 на лист 2, се извършва проверка дали общият брой на разпределените по кандидати предпочитания (преференции), включително и броят на действителните гласове без предпочитания (преференции), съответства на броя на действителните гласове за съответната кандидатска листа съгласно отбелязването по т. 8, колона „Действителни гласове“ на лист 1 от черновата на протокола на СИК.

Контролата се извършва, като се сумират броят на предпочитанията (преференциите) за всеки един от кандидатите с действителните гласове в колона „БЕЗ“. Сборът трябва да е равен на общия брой на гласовете, подадени за съответната партия/коалиция.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в срок от три дни от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4320-НС/

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения