Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4305-НС
София, 14 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Смолян

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-14 от 10.02.2017 г. на ЦИК, подписано от Ангел Безергянов – председател на РИК – Смолян, с приложено заявление от Радка Железова Желева за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на РИК – Смолян, по лични причини.

Към преписката по назначаването на РИК – Смолян, се съдържа предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/“ за резервен член; копие от дипломата за висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Димитър Карамфилов Трендафилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК – Смолян, Радка Железова Желева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК – Смолян, Димитър Карамфилов Трендафилов, ЕГН …, от предложения резервен състав.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения