Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4305-НС
София, 14 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Смолян

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-14 от 10.02.2017 г. на ЦИК, подписано от Ангел Безергянов – председател на РИК – Смолян, с приложено заявление от Радка Железова Желева за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на РИК – Смолян, по лични причини.

Към преписката по назначаването на РИК – Смолян, се съдържа предложение от коалиция „АБВ /Алтернатива за българско възраждане/“ за резервен член; копие от дипломата за висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Димитър Карамфилов Трендафилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК – Смолян, Радка Железова Желева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК – Смолян, Димитър Карамфилов Трендафилов, ЕГН …, от предложения резервен състав.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения