Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4301-НС
София, 13 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

На основание  чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 28, 29, чл. 30 и чл. 44, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, съответният ръководител или капитанът на плавателния съд под българско знаме образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения, и изготвя избирателен списък, съответно Приложение № 3-НС, Приложение № 4-НС и Приложение № 5-НС от изборните книжа.
 2. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 23 март 2017 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът. Кметът на общината незабавно уведомява РИК и ЦИК за номера на образуваната секция.
 3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения.

Не по-късно от 17,00 ч. на 23 март 2017 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

 1. Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва „включен в списък по чл. 28/29/30 от ИК“.
 2. В срока по т. 2 и т. 3 ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции и капитаните на плавателен съд под българско знаме уведомяват съответната РИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образуване на избирателна секция.
 3. Кметът на общината образува избирателната секция с нарочна заповед и утвърждава номера й.

След провеждане на консултации по реда на Решение № 4182-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК кметът предлага на районната избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.

 1. Районната избирателна комисия определя номерата на секциите и назначава състави на секционните избирателни комисии при спазване на изискванията на Решение № 4182-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.
 2. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по предвидения в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) ред.
 3. Ръководителите на местата по т. 1 и капитаните на плавателни съдове под българско знаме издават удостоверение – Приложение № 16-НС от изборните книжа – на избирателите, които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди изборния ден.
 4. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 от това решение СИК вписва избирателите, които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, или постъпилите на плавателен съд под българско знаме, след изготвяне на избирателния списък и след представяне на документ за самоличност и декларация – Приложение № 16-НС от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница (под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Копие от настоящото решение да се изпрати и на кметовете на общини, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения