Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 430-НС
София, 8 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 29 от 06.07.2021 г. от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“, от Чавдар Цветков Гагов – представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Чавдар Цветков Гагов – представляващ сдружението, в полза на 3 (три) лица – представители на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 3 (три) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- удостоверение за актуално състояние на сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ от 05.07.2021 г. по ф.д. № 821/2010 г.

От представеното удостоверение е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, което се установява от представеното удостоверение.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 2 лица, а за извън страната – 1 лице.

На 06.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 2 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно от лицата са установени несъответствия.

С оглед на горното ЦИК изиска от представляващия сдружението да посочи поименно кое лице предлагат за регистрация като наблюдател в чужбина и с уведомително писмо от 7 юли 2021 г. е уточнено, че това е Бойко Йорданов Богданов.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.

Чавдар Цветков Гагов

 

 

Извън страната:

 

2.

Бойко Йорданов Богданов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения