Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4288-МИ
София, 11 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Кубрат, област Разград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и 1 ноември 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-5 от 02.02.2017 г. на Централната избирателна комисия от Орхан Мехмед – в.и.д. кмет на община Кубрат, с искане за отваряне на запечатано помещение № 1, партерен етаж, намиращо се в административната сграда на общината на адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и 1 ноември 2015 г., с цел прибиране на торбите с бюлетините и другите книжа и материали от предстоящия частичен избор за кмет на община Кубрат, насрочен за 19 февруари 2017 г., и евентуален втори тур на 26 февруари 2017 г.

Съгласно чл. 457, ал. 5 от ИК изборните книжа и материали от произведените местни избори се съхраняват от общинските администрации до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

Книжата и материалите се съхраняват в помещенията до произвеждане на следващите избори от същия вид. Помещенията се запечатват по реда на т. 29 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение № 1, партерен етаж, намиращо се в административната сграда на общината на адрес: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и 1 ноември 2015 г., с цел прибиране на торбите с бюлетините и другите книжа и материали от частичния избор за кмет на община Кубрат, насрочен за 19 февруари 2017 г., след което помещението да бъде запечатано по реда на т. 29 от Решение 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.

При евентуален втори тур разрешава отварянето на помещението на 26 февруари 2017 г. не по-рано от 19.00 часа, като след прибирането на торбите с бюлетините и другите книжа и материали помещението да бъде запечатано по реда на т. 29 от Решение 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи от комисията по чл. 457 по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед от кмета на общината.

За извършените действия да се съставят предвидените протоколи в т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите общи избори за общински съветници и кметове, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения