Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4278-НС
София, 11 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм. бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп. бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г., бр. 60 от 07.08.2015 г. (Наредбата), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за народни представители в страната и в секциите извън страната се изработват от Печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините, наричан по-нататък подизпълнител. Бюлетините се изработват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на ЦИК. При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници.
 2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи от ГД „ГРАО“ в МРРБ данните относно съдържанието на бюлетините се въвеждат в електронната система. При установени грешки и несъответствия и приемане на решения за отстраняване на грешките и несъответствията коректните данни се въвеждат в електронната система.
 3. Печатницата на БНБ/подизпълнителят изготвя и изпраща на РИК и на ЦИК по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони за одобрение.
 4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини се прилага инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ/подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.
 5. Районните избирателни комисии, незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони, провеждат заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината.

Районните избирателни комисии одобряват графичния файл с образец на бюлетината, като принтират образеца и върху него се подписват всички присъстващи членове на РИК и изписват трите си имена саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната РИК.

 1. Едновременно с одобряване на предпечатния образец на бюлетината за съответния изборен район РИК одобрява и тиража на бюлетините за изборния район.
 2. Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на РИК, се прилагат към протокола от заседанието на РИК като неразделна част. Образците на бюлетини се публикуват след решение на ЦИК.
 3. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата, инструкции и сключения за целта договор.
 4. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждаването за одобряване на предпечатната заготовка от РИК по електронен път и след уведомление от ЦИК.
 5. Централната избирателна комисия при констатиране на грешка в съответна бюлетина може да спре (блокира) процеса на отпечатване, за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Спряната (блокирана) бюлетина се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.
 6. Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

– да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието на бюлетините;

– на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

– да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата (печатниците изпълнители) са длъжни да съдействат на Централната избирателна комисия при осъществяване на контролната й дейност.

 1. Печатницата (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количеството, поредност на номерацията (серийност), като осигурява:

– затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

– квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

– производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

– контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

– контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

 1. Печатницата (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.
 2. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван със съответната РИК и областна администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на районната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Отпечатаните бюлетини за гласуване извън страната се получават от оправомощени служители на Министерството на външните работи. Копие от графика (по дати и часове), съответно копие от подписаните протоколи, се предоставят на ЦИК.
 3. Транспортирането на бюлетините се осъществява при условията и по реда, уредени в договора за възлагане на отпечатването.
 4. Упълномощените представители на съответната районна избирателна комисия и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.
 5. Бюлетините се съхраняват в определени от областния управител помещения. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната РИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.
 6. Дейностите по охрана при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи.
 7. Районните избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.
 8. За бюлетините извън страната се прилагат съответните горепосочени правила със следните изключения: незабавно след получаване на графичния файл на бюлетината за гласуване извън страната Централната избирателна комисия приема решение за одобряване на предпечатната заготовка и я изпраща незабавно с електронен подпис.

Отпечатаните бюлетини се предават на оправомощени представители на Министерството на външните работи в присъствието на упълномощени представители на Министерството на финансите и членове на Централната избирателна комисия.

 1. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми могат да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За проверката се съставят протоколи, копие от които се предоставят на ЦИК, когато не присъстват упълномощени представители на ЦИК.

Унищожаването на технологичния брак и на печатните форми се извършва в присъствието на упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За унищожаването се съставят протоколи, които се подписват и от упълномощени членове на ЦИК.

Членове на ЦИК и на РИК при осъществяване на дейности по това решение се командироват при условията и по реда на Наредбата за командировките в страната.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения