Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4277-НС
София, 11 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Хасково

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-18 от 10.02.2017 г. на ЦИК, подписано от Михаил Христов Лисков като пълномощник на Корнелия Петкова Нинова – председател и представляващ коалиция „БСП – лява България“, с което се иска освобождаването на Надежда Борисова Колева-Стойчева като член на РИК – Хасково, и назначаването на нейно място на Бойчо Георгиев Бойчев. Към писмото е приложено заявление от Надежда Борисова Колева-Стойчева, с което заявява, че желае да бъде освободена като член на РИК – Хасково, поради причини от лично естество, копие от дипломата за висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Бойчо Георгиев Бойчев и пълномощно в полза на Михаил Христов Лисков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК – Хасково, Надежда Борисова Колева-Стойчева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК – Хасково, Бойчо Георгиев Бойчев, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения