Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4270-НС
София, 9 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-17/09.02.2017 г. е постъпило предложение от ПП „Атака“, подписано от Димчо Нейков Кьосев – областен координатор на ПП „Атака“, за промени в РИК в Двадесети изборен район – Силистренски. Предлага се на мястото на Димчо Нейков Кьосев – член на РИК – Силистра, да бъде назначена Ванушка Василева Георгиева – резервен член от ПП „Атака“.

Към предложението са приложени: заявление от Димчо Нейков Кьосев, с която декларира желанието си да бъде освободен като член на РИК – Силистра, поради семейни причини; заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Ванушка Василева Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Димчо Нейков Кьосев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Ванушка Василева Георгиева, ЕГН ....

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения