Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 427-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на Коалиция „Демократична България - Обединение“

С вх. № ЕП-11-38\2 от 25.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е постъпил списък – Приложение № 1 към Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. на ЦИК, от коалиция „Демократична България - Обединение“, представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез пълномощника Надежда Георгиева Иванова, съдържащ един упълномощен представител при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019г.

Списъкът е приложен и на технически носител.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че за 1 (един) упълномощен представител са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодек и Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Централната избирателна комисия 1 (един) упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, съгласно приложение към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения