Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4269-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „Обединение на българските националисти „Целокупна България“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Обединение на българските националисти „Целокупна България“, подписано от Григор Петров Велев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 14 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 31.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-16 състав, по ф.д. № 6553/2006 г.
 2. Удостоверение № 48-00-44 от 30.01.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от подписа на представляващия партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 6. Вносна бележка от 08.02.2017 г. от „Банка ДСК“ ЕАД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 7. Удостоверение с изх. № 121-1/03.02.2017 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3279 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ОБН „Целокупна България“.

Не са спазени всички изисквания на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия „Обединение на българските националисти „Целокупна България“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

При приемането на документите и завеждането им в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. бяха дадени следните указания:

 1. На представляващия партия „Обединение на българските националисти „Целокупна България“ е указано, че следва в срок до 17,00 ч. на 08.02.2017 г. да се представи на технически носител в структуриран вид списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията.
 2. Беше дадено указание да се номерират страниците на списъка на хартиен носител, като списъкът беше върнат на председателя на партията Григор Велев за изпълнение на даденото указание.

Указанията бяха вписани в регистъра и представляващият партията се подписа, че е уведомен.

До изтичане на срока бяха изпълнени дадените указания по т. 2, като е представен списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, с номерирани страници. Не са изпълнени обаче изискванията по т. 1, а именно: не е представен списък на лицата, подкрепящи регистрацията на партията, в структуриран електронен вид, на технически носител.

Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „Обединение на българските националисти „Целокупна България“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения