Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4268-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“, подписано от Никола Петков Иванов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 02.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-16 състав, по ф.д. № 5185/2005 г.
 2. Удостоверение № 48-00-26 от 30.01.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от подписа на представляващия партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 6. Вносна бележка от 08.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 7. Банкова референция с изх. № 0234-65-003392/07.02.2017 г. от „УниКредит Булбанк“ АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6729 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“.

Не са спазени всички изисквания на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

При приемането на документите на 8 февруари 2017 г.  в 16.32 ч. и завеждането им в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. бяха дадени следните указания:

- в срок до 17.00 часа на 8 февруари 2017 г.  да се представи списък на технически носител в структуриран електронен вид, тъй като представеният не отговаря на изискванията на Решение № 4132-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

- да се уеднакви номерацията в списъците на избирателите, представени на хартиен и електронен носител.

На представляващия партията Никола Иванов, по негово искане, са върнати два броя класьори, съдържащи списък на 6729 избиратели, за да изпълни дадените указания.

В указания срок – до 17,00 ч. на 8 февруари 2017 г., не са изпълнени дадените указания. Не е представен списък на технически носител в структуриран електронен вид, който да отговаря на изискванията на  Решение № 4132-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК и не са отстранени несъответствията между списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения