Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4266-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Боян Боянов Станков – Расате, пълномощник на представляващия партията Борис Филипов Иванов, заведено под № 17 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 06.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 2164/1990 г.
 2. Удостоверение № 48-00-77 от 03.02.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Спесимен – съгласие от Боян Боянов Станков – Расате, за съгласие да бъде представляващ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Вносна бележка от 08.02.2017 г. от „Централна кооперативна банка“ АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 6. Удостоверение от 08.07.2014 г. от „Централна кооперативна банка“ АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 8. Пълномощно от председателя на партията Борис Филипов Иванов в полза на Боян Боянов Станков – Расате.
 9. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2556 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: Български национален съюз – Нова демокрация.

Документите са приети в Централната избирателна комисия в 16,58 ч. на 08.02.2017 г., видно от регистъра на партиите.

Централната избирателна комисия установи, че съгласно представеното пълномощно упълномощителят Борис Филипов Иванов в качеството му на представляващ ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД“ е упълномощил Боян Боянов Станков – Расате с права само да подава и взима документи на партията във връзка с участие в предстоящите парламентарни избори на 26.03.2017 г., но не и да подписва заявлението за регистрация в качеството на представляващ партията, както и образеца от подписа и печата на партията. Също така се установи, че представената банкова сметка на партията, по която ще се обслужва предизборната кампания, не е актуална, което е видно от удостоверението от „Централна кооперативна банка“ АД с дата 08.07.2014 г.

При приемането на документите са установени непълноти и несъответствия на представения списък на избиратели за подкрепа регистрацията на партията на хартиен носител, както и в структуриран електронен вид. Списъкът на хартиен носител е представен без номерация на подписите и страниците, а представеният технически носител – 1 бр. CD, съдържа информация с имена без пореден номер, без номера на страниците. Списъкът на технически носител не е представен в структуриран електронен вид, тъй като не съдържа имената и единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

В графа „Забележки“ от регистъра на партиите подробно са описани несъответствията на списъка на хартиен носител, както и на представения списък в електронен вариант – 1 бр. CD.

Със забележката е запознат Боян Боянов Станков – Расате в качеството му на пълномощник съгласно представено пълномощно по преписката от Борис Филипов Иванов – представляващ ПП „Български Национален Съюз – НД“.

Не са налице изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения