Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4263-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков – представляващи заедно коалицията, заведено под № 8 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Споразумение от 07.02.2017 г. за образуване на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ между ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“ и ПП „ДЕОС (Движение за европейско обединение и солидарност)“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕЛЕНИТЕ“, издадено на 01.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-3 състав, по ф.д. № 622/2008 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕОС (Движение за европейско обединение и солидарност)“, издадено на 07.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-18 състав, по ф.д. № 570/2014 г.
 4. Удостоверение № 48-00-107 от 06.02.2017 г. на Сметната палата на партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 5. Удостоверение № 48-00-114 от 08.02.2017 г. на Сметната палата на партия „ДЕОС (Движение за европейско обединение и солидарност)“ за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.
 6. Образци от подписите на Петко Димитров Цветков и Зарица Георгиева Динкова – съпредседатели и представляващи партия „ЗЕЛЕНИТЕ“.
 7. Образец от подписа на Емил Александров Георгиев – председател на партия „ДЕОС (Движение за европейско обединение и солидарност)“.
 8. Образци от подписите на лицата Христо Любомиров Иванов, Петко Димитров Цветков и Зарица Георгиева Динкова – представляващи коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.
 9. Образец от печата на партия „ЗЕЛЕНИТЕ“.
 10. Образец от печата на партия „ДЕОС (Движение за европейско обединение и солидарност)“.
 11. Декларация, подписана от Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков за банкова сметка при „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 12. Вносна бележка от 08.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 13. Банкова референция с изх. № 0816-65--003562/08.02.2017 г. от „УниКредит Булбанк“ АД за актуална банкова сметка на името на партия „ЗЕЛЕНИТЕ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 14. Списък, съдържащ трите имена и ЕГН на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 15. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6650 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Съгласно коалиционното споразумение коалицията се представлява от Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков заедно.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ (Зелените, ДЕОС).

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 от ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения