Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4262-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ, подписано от Красимира Арангелова Ковачка и Стефан Георгиев Кенов в качеството им на съпредседатели и представляващи партията, заведено под № 11 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 02.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-16 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.
  2. Образец от подписите на представляващите партията.
  3. Образец от печата на партията.
  4. Вносна бележка от 08.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в Българска народна банка.
  5. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4841 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
  6. Удостоверение № 48-00-34 от 30.01.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
  7. Банково удостоверение № 341 от 30.01.2017 г. на „Общинска банка” АД  за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
  8. Пълномощно на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 от ИК и раздел IV, т. 18 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ - БДЦ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения