Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4261-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 7 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от 07.02.2017 г. между партия „Българска социалистическа партия“, партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, партия „Комунистическа партия на България“, партия „Нова зора“, партия „Политически клуб Екогласност“ и партия Политически клуб „Тракия“ за създаване на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от председателя Корнелия Петрова Нинова.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 27.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, издадено на 01.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-12 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 31.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НОВА ЗОРА“, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“, издадено на 27.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“, издадено на 06.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 7. Удостоверение № 48-00-37 от 30.01.2017 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 8. Удостоверение № 48-00-82 от 06.02.2017 г. на Сметната палата на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 9. Удостоверение № 48-00-68 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 10. Удостоверение № 48-00-62 от 01.02.2017 г. на Сметната палата на партия „НОВА ЗОРА“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 11. Удостоверение № 48-00-43 от 30.01.2017 г. на Сметната палата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 12. Удостоверение № 48-00-112 от 07.02.2017 г. на Сметната палата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 13. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 14. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 15. Образец от подписа на представляващия партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.
 16. Образец от печата на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“
 17. Образец от подписа на представляващия партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.
 18. Образец от печата на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.
 19. Образец от подписа на представляващия партия „НОВА ЗОРА“.
 20. Образец от печата на партия „НОВА ЗОРА“.
 21. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.
 22. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ“.
 23. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.
 24. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.
 25. Образец от подписа на представляващия коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.
 26. Вносна бележка от „Банка ДСК“ ЕАД от 01.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 27. Удостоверение изх. № 204/01.02.2017 г. от „Банка ДСК“ ЕАД – ФЦ Московска, за актуална банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 28. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 29. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

От протокол с вх. № НС-04-03-18 от 8 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: БСП за БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения