Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4260-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“, подписано от представляващите коалицията Александър Благоев и Светозар Съев, заведено под № 9 на 8 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“ от 06.02.2017 г. между ПП „Българската левица“ (БЛ), ПП „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“ и ПП „Зелена Партия“ (ЗП) за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, издадено на 06.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 575/1990 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“, издадено на 31.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 252/2009 г.
 5. Удостоверение № 48-00-70 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.
 6. Удостоверение № 48-00-111 от 06.02.2017 г. на Сметната палата на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 7. Удостоверение № 48-00-74 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 8. Образец от подписа на Марина Сергеевна Драгомирецкая – представляваща партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“.
 9. Образец от подписа на Светозар Стоянов Съев –представляващ партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.
 10. Образец от подписа на Маргарита Милева Милева – представляваща партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“.
 11. Образец от печата на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.
 12. Образец от печата на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“.
 13. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“.
 14. Образци от подписите на Александър Борисов Благоев и Светозар Стоянов Съев, представляващи коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“.
 15. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания на коалицията.
 16. Вносна бележка от „БАНКА ДСК“ АД от 08.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 17. Удостоверение от „БАНКА ДСК“ АД за актуална банкова сметка на името на политическа партия „КОЙ“.
 18. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3343 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Съгласно коалиционното споразумение коалицията се представлява от Александър Борисов Благоев и Светозар Стоянов Съев заедно и поотделно.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 от ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „КОЙ – Българската левица и Зелена партия“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: КОЙ – Българската левица и Зелена партия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

 • № 3371-НС / 27.05.2024

  относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

 • № 3370-ЕП / 27.05.2024

  относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

 • всички решения