Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 426-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Маджарово, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-98 от 10.08.2011 г. от кмета на община Маджарово, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г., възражение от Вълчан Тодоров, упълномощен представител на Коалиция за България.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Маджарово.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател на ОИК в община Маджарово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Маджарово, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христо Петков Маргаритов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Атанас Костов Николов

 

СЕКРЕТАР:

Иван Тенчев Семерджиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Васил Иванов Челлиев

 

 

Атанаска Савкова Райчева

 

 

Георги Христев Бойков

 

 

Васил Атанасов Тенев

 

 

Мехмет Ахмет Неджиб

 

 

Татяна Трендафилова Ванчева

 

 

Юсеин Ибрямов Юсеинов

 

 

Борис Георгиев Лотев

 

 

Георги Атанасов Новаков

 

 

Жечо Гочев Стайков

 

 

Айше Мустафа Юсеин

 

 

Албена Миткова Красимирова

 

 

Георги Михайлов Картелов

 

 

Антон Иванов Ангелов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения