Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4255-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция НОВА РЕПУБЛИКА за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция НОВА РЕПУБЛИКА, подписано от Радан Миленов Кънев и Трайчо Димитров Трайков – представляващи коалицията, заведено под № 6 на 7 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Предизборно политическо споразумение от 06.02.2017 г. между ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ и ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за създаване на коалиция НОВА РЕПУБЛИКА за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“, издадено на 02.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-10 състав, по ф.д. № 165/2011 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-14 състав, по ф.д. № 194/2009 г.
 5. Удостоверение № 48-00-61 от 31.01.2017 г. на Сметната палата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 6. Удостоверение № 48-00-100 от 06.02.2017 г. на Сметната палата на партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 7. Удостоверение № 48-00-59 от 02.01.2017 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 8. Образец от подписа на представляващия партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.
 9. Образец от подписа на представляващия партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“.
 10. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“.
 11. Образец от подписите на Радан Миленов Кънев и Трайчо Димитров Трайков, представляващи коалиция НОВА РЕПУБЛИКА.
 12. Образец от печата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.
 13. Образец от печата на партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“
 14. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ“
 15. Банков документ от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД от 07.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 16. Удостоверение изх. № 48/03.02.2017 г. на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД за актуална банкова сметка на името на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 17. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4330 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 18. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

Съгласно коалиционното споразумение коалицията се представлява от Радан Миленов Кънев и Трайчо Димитров Трайков заедно.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност.

От протокол с вх. № НС-04-03-14 от 8 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция НОВА РЕПУБЛИКА в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция НОВА РЕПУБЛИКА.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция НОВА РЕПУБЛИКА за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция НОВА РЕПУБЛИКА за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

 • № 3371-НС / 27.05.2024

  относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

 • № 3370-ЕП / 27.05.2024

  относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

 • всички решения