Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4254-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, подписано от Костадин Тодоров Костадинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 7 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-2 състав, по ф.д. № 720/2014 г.
  2. Удостоверение № 48-00-99 от 06.02.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2015 г.
  3. Образец от подписа на представляващия партията.
  4. Образец от печата на партията.
  5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
  6. Вносна бележка от 07.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
  7. Удостоверение изх. № 8139-17 от 7 февруари 2017 г. от „Инвестбанк” АД  за актуална банкова сметка по която ще се обслужва предизборната кампания.
  8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4959 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „Възраждане“.

От протокол с вх. № НС-04-03-16 от 8 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ПП Възраждане.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения