Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4253-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „Партия на Зелените“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Партия на Зелените”, подписано от Владимир Димитров Николов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 7 на 7 февруари 2017 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 114/2001 г.
 2. Удостоверение № 48-00-47 от 31.01.2017 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от подписа на представляващия партията Владимир Димитров Николов.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Удостоверение изх. № 112-019 от 02.02.2017 г. на Обединена българска банка АД – клон „Гарибалди“,София, ул. „Ангел Каралийчев“ № 2, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 6. Платежно нареждане, издадено от Обединена българска банка АД от 06.02.2017 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3881 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 8. Заповед № 1 от 6 февруари 2017 г. на председателя на партия „Партия на зелените“ за определяне на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: партия на ЗЕЛЕНИТЕ.

От протокол с вх. № НС-04-03-15 от 8 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Партия на Зелените” в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Партия на Зелените“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на партия „Партия на Зелените“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „Партия на Зелените” за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: партия на ЗЕЛЕНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1805-НС / 21.03.2023

  относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

 • № 1804-НС / 21.03.2023

  относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

 • № 1803-НС / 21.03.2023

  относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

 • всички решения