Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4252-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Обединение ДОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Обединение ДОСТ“, подписано от Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов, заведено под № 5 на 7 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 01.02.2017 г. за образуване на коалиция „Обединение ДОСТ“ между ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ и ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ (ПП ДОСТ), издадено на 31.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-3 състав, по ф.д. № 346/2016 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“, издадено на 06.02.2017 г. от СГС – ТО, VI-17 състав, по ф.д. № 875/2012 г.
 4. Удостоверение № 48-00-79 от 06.02.2017 г. на Сметната палата, че партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ е регистрирана в СГС на 29.07.2016 г. и не е имала задължение съгласно чл. 37 от ЗПП да внася в Сметната палата годишни финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 5. Удостоверение № 48-00-81 от 06.02.2017 г. на Сметната палата за внесени от партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 6. Образец от подписа на Лютви Ахмед Местан, представляващ партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“.
 7. Образец от подписа на Орхан Ахмедов Исмаилов, представляващ партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“.
 8. Образец от печата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“.
 9. Образец от печата на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“.
 10. Образец от подписа на Лютви Ахмед Местан, представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“.
 11. Образец от подписа на Орхан Ахмедов Исмаилов, представляващ коалиция „Обединение ДОСТ“.
 12. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания на коалицията.
 13. Удостоверение изх. № 208/01.02.2017 г. на „БАНКА ДСК“ ЕАД за актуална банкова сметка на името на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 14. Коалиция „Обединение ДОСТ“ се представлява от Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов, действащи винаги заедно.
 15. Вносна бележка от „БАНКА ДСК“ ЕАД от 01.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.
 16. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6900 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „Обединение ДОСТ“.

От протокол с вх. № НС-04-03-11 от 8 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Обединение ДОСТ“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Обединение ДОСТ“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Обединение ДОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Обединение ДОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Обединение ДОСТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения