Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4250-НС
София, 8 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „АБВ – Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „АБВ – Движение 21“, подписано от Константин Василев Проданов и Татяна Дончева Тотева, заведено под № 4 на 7 февруари 2017 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Споразумение за образуване на коалиция от партии „АБВ – Движение 21“ между ПП „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“ и ПП „Движение 21“ от 31.01.2017 г. за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“, издадено на 30.01.2017 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.
 4. Удостоверение № 48-00-50 от 31.01.2017 г. на Сметната палата на партия „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 5. Удостоверение № 48-00-49 от 31.01.2017 г. на Сметната палата на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 6. Образец от подписа на представляващия партия „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“.
 7. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ 21“.
 8. Образец от печата на партия „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/“.
 9. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“.
 10. Образец от подписите на представляващите коалиция „АБВ – Движение 21“.
 11. Заявление от представляващите коалицията за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 12. Удостоверение изх. № 11-00-049 от 03.02.2017 г. на „Банка ДСК“ ЕАД, Регионален център София – Запад, за актуална банкова сметка на името на партия АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.
 13. Вносна бележка от „Банка ДСК“ ЕАД от 02.02.2017 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 14. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7501 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.
 15. Пълномощно от Татяна Дончева Тотева в качеството й на председател на ПП „Движение 21“ в полза на Данаил Валериев Георгиев.

Коалицията се представлява съгласно коалиционно споразумение от Константин Василев Проданов и Татяна Дончева Тотева само заедно.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: Коалиция „АБВ – Движение 21“.

От протокол с вх. № НС-04-03-12 от 8 февруари 2017 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „АБВ – Движение 21“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „АБВ – Движение 21“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „АБВ – Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „АБВ – Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Коалиция АБВ – Движение 21.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения