Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 424-ЕП
София, 25.05.2019

ОТНОСНО: жалба от К.Д.К. срещу решение № 108-ЕП от 22.05.2019 г. на РИК – Стара Загора, в частта му да не се извършва предизборна агитация

Постъпила е жалба от К.Д.К. срещу решение № 108-ЕП/22.05.2019 г. на РИК - Стара Загора.

В жалбата се твърди, че установената в чл. 182 ИК забрана за извършване на политическа агитация в държавни и общински учреждения с повече от 50 на сто държавно и общинско имущество, не касае домовете за възрастни хора с физически увреждания и домовете за стари хора, защото в тях живеят хора, които не са лишени от никакви други права, каквито имат всички останали граждани на Република България. Директорът на Дома за възрастни с физически увреждания е отказал да даде възможност за провеждане на среща с настанените в дома с мотива, че същите нямат право на политическа информация и агитация. Жалбоподателят твърди, че по този начин директорката на Дома за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора д-р Трендафилова накърнява законността, целесъобразността и справедливостта и по този начин извършва дискриминация спрямо тези хора.

След като се запозна с жалбата, Централната избирателна комисия установи следното. Районната избирателна комисия - Стара Загора, в рамките на своята компетентност е приела, че жалбата е допустима и основателна и е указала на директора на Дома за възрастни с физически увреждания – Стара Загора, да предостави възможност на всички партии, коалиции и независими кандидати да провеждат срещи с домуващите, като следи да не бъде извършвана предизборна агитация и да се спазват разпоредбите на чл. 168, ал. 3 във връзка с § 1, т. 18 ДР на ИК.

Решението на РИК – Стара Загора е законосъобразно и правилно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. срещу решение № 108-ЕП/22.05.2019 г. на РИК – Стара Загора в частта му да не се извършва предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – гр. Стара Загора, чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения