Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 424-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-227 от 12.08.2011 г. от кмета на община Оряхово, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Оряхово, както и за длъжността председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Оряхово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Людмила Ценова Велчева-Кушева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Николаева Цветанова

 

СЕКРЕТАР:

Виолета Цветанова Станкулова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пеци Митов Петков

 

 

Цецка Тихомирова Цветкова

 

 

Илия Борисов Бенкин

 

 

Галя Георгиева Петкова

 

 

Хортензия Руменова Василева

 

 

Камелия Иванова Каменова

 

 

Владимир Николов Илиев

 

 

Йосиф Димитров Челекетиш

 

 

Фатме Исмедова Фейзиева

 

 

Фикрим Джемал Амиш

 

 

Денислав Севдалинов Ивов

 

 

Йорданка Георгиева Йорданова

 

 

Цецко Костадинов Кривачков

 

 

Светлана Андреева Динкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения