Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 423-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ Инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България срещу решение № 61 от 23.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – София 24

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ЕП-12-16 от 25.05.2019 г. от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., срещу решение № 61 от 23.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – София 24, в частта, в която е отказана регистрацията на Цветанка Конова Горанова за застъпник на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева.

С цитираното по-горе решение РИК – София 24 е отказала регистрацията на Цветанка Конова Горанова като застъпник на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева с мотив, че „лицето изчаква проверка за представител от друга политическа сила“.

Към жалбата е приложен:

- списък на лицата с несъответствия от проверка от 23 май 2019 г. на Инициативен комитет за Десислава Петрова Иванчева, извършена от „Информационно обслужване“ АД, съгласно който лицето Цветанка Конова Горанова изчаква проверка за представител на коалиция „БСП за България“;

- декларация в оригинал от Цветанка Конова Горанова от 25 май 2019 г., адресирана до Централната избирателна комисия с копие до Комисията за защита на личните данни, с която същата уведомява членовете на ЦИК, че никога не е давала съгласие да бъде представител или застъпник на коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и че личните й данни са откраднати и включени в списък за представители на коалиция „БСП за България“. Със същата декларация лицето заявява, че желае да бъде застъпник на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева в изборите на 26 май 2019 г.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – София 24, а по същество – за основателна по следните съображения:

От представената декларация от Цветанка Конова Горанова е видно, че същата не е давала съгласие да бъде включена в списъка на представителите на коалиция „БСП за България“, както и че изрично изявява желанието си да бъде регистрирана като застъпник на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че решение № 61 от 23.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София, следва да бъде отменено, като на районната избирателна комисия се укаже да регистрира Цветанка Конова Горанова като застъпник на независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева при наличие на законоустановените предпоставки за това.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 61 от 23.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София.

ВРЪЩА преписката на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София за изпълнение на указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения