Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 423-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ружинци, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-256 от 15.08.2011 г. от кмета на община Ружинци, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Ружинци, както и за длъжността председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Ружинци.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ружинци, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Яничка Методиева Любомирова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Евгениева Младенова

 

СЕКРЕТАР:

Лозинка Ангелова Живкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Тодоров Димитров

 

 

Богдана Василева Илиева

 

 

Вергил Първанов Янкулов

 

 

Садко Славейков Митков

 

 

Иван Найденов Борисов

 

 

Сашо Александров Георгиев

 

 

Виктория Розалинова Малинова

 

 

Силвия Любенова Петрова

 

 

Марина Ваньова Маринова

 

 

Мариана Панайотова Гергова

 

 

Любимка Георгиева Стоянова

 

 

Боряна Григорова Димитрова

 

 

Лозина Николова Цанова

 

 

Катя Бойкова Христова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения