Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 422-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пирдоп, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-202 от 12.08.2011 г. от кмета на община Пирдоп, Софийска област, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение броя на членовете и на поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Пирдоп.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Пирдоп.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пирдоп, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Бойчева Петрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Йорданова Бикова-Кривошиева

 

СЕКРЕТАР:

Станислав Димитров Георгиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Станислав Петров Алексиев

 

 

Цонка Георгиева Стоянова

 

 

Цветелина Ангелова Илиева

 

 

Силвия Милчева Андреева

 

 

Захаринка Стефанова Бодурова

 

 

Цветанка Димитрова Мартинова

 

 

Николина Луканова Божкова

 

 

Пенка Петкова Маркова

 

 

Тодор Ценов Рашков

 

 

Йордан Стоянов Присадников

 

 

Ганка Велчева Маринова-Илиева

 

 

Павлина Добрева Георгиева

 

 

Десислава Николаева Ганчева

 

 

Добрислав Стойчев Иванов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения