Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 421-МИ
София, 8 юли 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

Постъпило е заявление по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-346\1 от 30.06.2021 г. и в оригинал с вх. № МИ-06-346\1 от 07.07.2021 г. от Мария Асенова Витанова-Вълканова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК – Перущица. Предлага се на мястото на Костадин Стефанов Тонов – председател на ОИК – Перущица, да бъде назначен Ангел Атанасов Гегов.

Към заявлението са приложени: молба от Костадин Стефанов Тонов за освобождаването му като председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Ангел Атанасов Гегов; 2 бр. пълномощни.

Постъпило е заявление по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-346 от 30.06.2021 г. и в оригинал с вх. № МИ-06-346/30.06.2021 г. от Константин Вихъров Витанов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на ОИК – Перущица. Предлага се на мястото на Ирина Вихрова Мишева – член на ОИК – Перущица, да бъде назначена Радост Андонова Кършалиева.

Към заявлението са приложени: молба от Ирина Вихрова Мишева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Радост Андонова Кършалиева; пълномощно в полза на Константин Вихъров Витанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1, от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Перущица, област Пловдив, Костадин Стефанов Тонов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Перущица, област Пловдив, Ангел Атанасов Гегов, ЕГН ….

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Перущица, област Пловдив, Ирина Вихрова Мишева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Перущица, област Пловдив, Радост Андонова Кършалиева, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения