Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 421-МИ
София, 8 юли 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

Постъпило е заявление по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-346\1 от 30.06.2021 г. и в оригинал с вх. № МИ-06-346\1 от 07.07.2021 г. от Мария Асенова Витанова-Вълканова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК – Перущица. Предлага се на мястото на Костадин Стефанов Тонов – председател на ОИК – Перущица, да бъде назначен Ангел Атанасов Гегов.

Към заявлението са приложени: молба от Костадин Стефанов Тонов за освобождаването му като председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Ангел Атанасов Гегов; 2 бр. пълномощни.

Постъпило е заявление по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-346 от 30.06.2021 г. и в оригинал с вх. № МИ-06-346/30.06.2021 г. от Константин Вихъров Витанов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на ОИК – Перущица. Предлага се на мястото на Ирина Вихрова Мишева – член на ОИК – Перущица, да бъде назначена Радост Андонова Кършалиева.

Към заявлението са приложени: молба от Ирина Вихрова Мишева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Радост Андонова Кършалиева; пълномощно в полза на Константин Вихъров Витанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1, от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Перущица, област Пловдив, Костадин Стефанов Тонов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Перущица, област Пловдив, Ангел Атанасов Гегов, ЕГН ….

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Перущица, област Пловдив, Ирина Вихрова Мишева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Перущица, област Пловдив, Радост Андонова Кършалиева, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения