Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 419-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: организацията на работата на подвижната секционна избирателна комисия и начина на гласуване на избиратели с трайни увреждания по чл. 37 от Изборния кодекс и избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 237 – 239 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

І. Откриване на изборния ден

1. Изборният ден в подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) се открива при спазване на реда на т. 1 – 3, раздел ІІІ „Изборен ден“, от Методическите указания за СИК при гласуване с хартиени бюлетини.

2. Членовете на ПСИК разпределят помежду си функциите, които ще изпълняват в изборния ден, с решение, за което се съставя протокол.

3. Членовете на ПСИК разкъсват плика с печата на ПСИК, след което нараняват печата и поставят най-малко три отпечатъка върху протокола за маркиране на печата (Приложение № 81-НС). Протоколът се подписва от членовете на ПСИК.

4. Избирателната кутия и кутията за отрязъците от бюлетините се запечатват с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията, и се подпечатват с печата на комисията.

5. Върху избирателната кутия се залепва лист с формат А4, на който с големи букви е изписано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят.

6. След извършването на тези действия председателят на ПСИК обявява изборния ден за открит и уведомява РИК.

7. В изборния ден членовете на ПСИК са длъжни да носят предоставените им отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, и предоставените им лични предпазни средства (защитни маски за лице и ръкавици).

8. За работата на ПСИК кметът осигурява превозно средство за придвижване на членовете на комисията до домовете на избирателите, така че то да побира повече от 4 членове на ПСИК и кутията за гласуване.

9. При посещенията на адресите на избирателите ПСИК носи със себе си списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирателната кутия, бюлетините, непрозрачната кутия за поставяне на отрязъците, списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 71-НС), печата на ПСИК, химикал, пишещ със син цвят, както и маски, ръкавици и дезинфектант.

ІІ. Условия за избирателните секции

10. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и са вписани в избирателен списък по чл. 37 ИК, гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, различна от секцията за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето.

Не се допуска ПСИК, обслужваща избиратели с трайни увреждания, включени в списък за гласуване по чл. 37 ИК, да обслужва избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и обратното.

III. Гласуване

11. Избирателите с трайни увреждания, вписани в избирателен списък по чл. 37 ИК, и избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, вписани в съставения за тях избирателен списък, се посещават в изборния ден от съответната ПСИК, за да упражнят правото си на глас.

При гласуването ПСИК задължително спазват противоепидемичните мерки по начина и реда на т. 7, съответно т. 8 от Решение № 377-НС от 03.07.2021 г., поправено с Решение № 384-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК.

12. Гласуването се извършва в дома на избирателя, по възможност пред входа на жилището.

Избирателят задължително носи защитна маска, покриваща устата и носа. Преди гласуването той дезинфекцира ръцете си или поставя ръкавици, сваля за кратко време защитната маска, за да бъде идентифициран.

Гласуването се извършва в следната последователност:

- Подвижната избирателна кутия се поставя на достъпно и видно място в дома на избирателя.

- Членовете на ПСИК сверяват данните от документа за самоличност на избирателя с тези от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и вписват ЕГН, вида и номера на документа за самоличност. Избирателят получава от член на ПСИК химикал, пишещ със син цвят, и бюлетина, която се откъсва от кочана пред него, след което се сгъва и подпечатва на едно място на гърба от члена на ПСИК при предаването й. Избирателят може да използва лична химикалка, пишеща със син цвят.

- След като избирателят отбележи своя вот, сгъва бюлетината по указания начин и я подава на членовете на комисията. Член на ПСИК поставя втори печат на гърба, проверява номера на бюлетината за съответствие с номер в кочана и откъсва полето с номера на бюлетината за пускане в непрозрачната кутия. Документът за самоличност остава в членовете на комисията до полагане на подписа от избирателя в списъка за гласуване. В графа „Забележки“ на списъка за гласуване член на комисията вписва часа на гласуване.

13. 1. В избирателния списък за гласуване на избиратели с трайни увреждания по чл. 37 ИК не се допуска вписване на други избиратели с трайни увреждания извън вписаните в него при предаването му.

13.2. Когато заявлението от избирател, поставен под задължителна карантина или изолация, е подадено след предаване на списъка за гласуване на ПСИК, избирателят, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, гласува, като се дописва в допълнителната страница на списъка (под чертата) и подава пред ПСИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

14. Когато срокът на валидност на личната карта на избирателя е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до изборния ден включително, избирателят се допуска да гласува, като не се изисква да представи пред СИК удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс.

15. 1. В помещението с избирателя не могат да присъстват други лица. Изключения се правят, когато избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител, посочен от избирателя. Членовете на ПСИК не могат да бъдат придружители.

15. 2. При гласуването с придружител се прилагат общите разпоредби при гласуването с придружител в СИК – точка 6, раздел ІІІ „Изборен ден“, от Методическите указания за СИК при гласуване с хартиени бюлетини.

16. След всяко гласуване подвижната избирателна кутия се дезинфекцира чрез напръскване с дезинфектант за повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.

17. В случай че избирател не бъде открит на заявения от него адрес, в графа „Забележки“ на списъка за гласуване срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и списъкът се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията.

18. Членовете на ПСИК посещават избирателите по домовете им до изчерпването им в списъка, но не по-късно от 20.00 часа, а когато в 20.00 часа има непосетени избиратели – гласуването продължава, но не по-късно от 21.00 часа.

19. Членовете на ПСИК и водачът на автомобила може да гласуват с подвижна избирателна кутия след дописване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и представяне на декларация по образец (Приложение № 17-НС), че не са гласували и няма да гласуват на друго място. В графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на лицето ПСИК вписва „Служебно зает“.

20. След приключване на гласуването отворът на подвижната избирателна кутия се залепва с хартиена лента, на която се отбелязва часът на последното гласуване, който не може да бъде по-късно от 21.00 часа. Хартиената лента се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията, и се подпечатва с печата на комисията. След това кутията се връща в помещението, осигурено от кмета на общината. Броенето на гласовете започва в 20.00 часа, съответно 21.00 часа.

IV. Други разпоредби

21. Преброяването на гласовете и попълването на протокол на СИК  (Приложение № 96-НС-х от изборните книжа) се извършва в помещението, определено със заповед на кмета на общината.

22. Когато при попълване на протокола ПСИК допусне грешки, които не позволяват да бъдат установени резултатите от гласуването, се прилага Решение № 378-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК и комисията получава нов протокол по реда на същото решение.

23. За преброяването на гласовете и предаването на изборните книжа и материали от ПСИК на РИК се прилагат съответните правила от Методическите указания за СИК.

24. При гласуване с подвижна избирателна кутия се спазват противоепидемичните мерки съгласно Решение № 377-НС от 03.07.2021 г., поправено с Решение № 384-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК, както и Указанията за произвеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 г. в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 на министъра на здравеопазването. 

23. На членовете на ПСИК се осигуряват и предоставят средства за защита по т. 7 и 8 от Решение № 377-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК за сметка на държавния бюджет от общинските администрации.

Копие от настоящото решение да се предостави на съставите на подвижните СИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения