Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 419-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стамболийски, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-68 от 09.08.2011 г. от кмета на община Стамболийски, област Пловдив, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Стамболийски, както и за председател и зам. председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  секретар на ОИК в община Стамболийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стамболийски, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Илиев Смиленов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валя Иванова Баракова

 

СЕКРЕТАР:

Красимира Петрова Башева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Атанасова Богданова

 

 

Галя Кънчева Кънчева

 

 

Евгени Илиев Янков

 

 

Евелина Миткова Вълчинова

 

 

Атанас Иванов Христев

 

 

Красимира Стефанова Лукинович

 

 

Дамяна Иванова Камбурова

 

 

Таня Петкова Еленска-Хаджикочева

 

 

Евдокия Димитрова Георгиева

 

 

Росица Иванова Николова

 

 

Ангелина Димитрова Арнаудова

 

 

Красимира Илиева Митева

 

 

Даниел Младенов Джолев

 

 

Иван Найденов Салиев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения