Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4187-МИ/НР
София, 1 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Централен“, община Пловдив, област Пловдив, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 25 октомври 2015 г, изборните книжа и материали от изборите за кметове - втори тур, произведени на 1 ноември 2015 г., и книжата и материалите от националния референдум, проведен на 1 ноември 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-4 от 31.10.2017 г. на Централната избирателна комисия от Георги Стаменов – кмет на район „Централен“, община Пловдив, за разрешаване на достъп до запечатано помещение - склад № 7, намиращо се в приземния етаж в административната сграда на район „Централен“, община Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 39, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за кметове – втори тур – на 1 ноември 2015 г., и запечатано помещение - склад № 6, намиращо се в непосредствена близост до помещение - склад № 7, в което се съхраняват книжа и материали от първи тур на произведените избори за общински съветници и кметове и национален референдум, произведени на 25 октомври 2015 г.

Искането е с цел преместване на книжата и материалите от помещение склад № 7 за съхранение в помещение склад № 6 и освобождаване на помещение склад № 7 за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение - склад № 7, намиращо се в приземния етаж в административната сграда на район „Централен“, община Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 39, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за кметове – втори тур – на 1 ноември 2015 г., и запечатано помещение - склад № 6, намиращо се в непосредствена близост до помещение склад № 7, в което се съхраняват книжа и материали от първи тур на произведените избори за общински съветници и кметове и национален референдум, произведени на 25 октомври 2015 г., с цел преместване на книжата и материалите от помещение склад № 7 за съхранение в помещение склад № 6 и освобождаване на помещение склад № 7 за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите се преместват в помещението под контрола на комисията, назначена със заповед от кмета на общината, и помещението се запечатва по реда на Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол за извършените действия за отпечатването и запечатването на помещението да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения