Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4185-НС
София, 1 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205, чл. 431 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ следните условия и ред за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.:

 1. До 18.03.2017 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:

1.1. заявление по образец (Приложение № 36-НС от изборните книжа) за провеждане на проучване за изборите за народни представители, подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице, и/или

1.2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г.;

1.3. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони. В списъка се посочват  номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадките за проучване на изборите за народни представители. Списъкът се представя задължително в един екземпляр на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;

1.4. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

1.5. методика за извършване на проучванията „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

1.6. кратко описание на опита на организацията за провеждане на проучвания „на изхода“ (exit-poll).

 1. Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за народни представители, се вписват в специален регистър (Приложение № 38-НС от изборните книжа). Регистърът на агенциите (Приложение № 39-НС от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.
 2. Централната избирателна комисия с отделни решения регистрира агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за народни представители.
 3. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори за изборите за народни представители (Приложение №37-НС от изборните книжа).
 4. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1 към Решение № 4134-НС от 26.01.2017 г.) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 431 от ИК, се отстраняват от изборното помещение с решение на СИК. Решението може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 5. Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден, се оповестяват не по-рано от 20,00 ч. на изборния ден.

Забранява се, под каквато и да е завоалирана форма, публичното огласяване на междинни резултати от проучвания в изборния ден (exit-poll) преди приключването му и обявяване края на изборния ден от ЦИК.

 1. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост за изхода на помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, без това да създава затруднения за изборния процес.
 2. Анкетьорът не може да бъде едновременно наблюдател, член на инициативен комитет, както и да участва в повече от едно качество в съответния вид избор.
 3. Агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в РИК до 23 март 2017 г. включително (до 2 дни преди изборния ден) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната РИК, пред които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е заверен и подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.
 4. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод изборите за народни представители, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на проучването, за организацията, извършила проучването, и за източниците на финансирането му.
 5. Информацията по т. 10 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал – в обособено поле на видно място, заемащо не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.
 6. Разпоредбите на т. 10 и 11 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.
 7. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите за народни представители и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да представят информацията по т. 10.
 8. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите за народни представители не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден, както и до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
 9. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция в ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения