Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4184-НС
София, 1 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.
 2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.03.2017 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14 от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.
 3. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14 от изборните книжа) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК, въз основа на представените медицински документи.

 1. Когато до 11.03.2017 г. са подадени поне 10 заявления (Приложение № 14 от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления. Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на подвижна СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 12.03.2017 г. (13 дни преди изборния ден).

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

 1. Предложението на кмета за състав на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 13.03.2017 г. (12 дни преди изборния ден).

Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 15.03.2017 г. (10 дни преди изборния ден).

Ако не е направил предложение, кметът на общината изпраща на РИК протокола от консултациите и всички книжа, посочени в Решение № 4130-НС от 27.01.2017 г. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК.

 1. Когато има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срока по т. 1, може да подаде заявление (Приложение № 14 от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 20.03.2017 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателните списъци за гласуване с подвижната избирателна кутия.
 2. Избирател, който има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК), се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 11.03.2017 г. първо е подал заявление за включване в списък за гласуване по настоящия му адрес – Приложение № 12 от изборните книжа, и в същия срок подаде и заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 14 от изборните книжа), и ако преди това е бил включен в списъка по настоящия си адрес.
 3. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).
 4. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

Образуване на ПСИК в градовете с районно деление

 1. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един район.
 2. На територията на всеки район се образува отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна секция от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е повече от 10, се образува отделна избирателна секция за обслужване на избирателите от този административен район.

В избирателните списъци се включват имената на избирателите, които са подали заявления (Приложение № 14 от изборните книжа) не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 20 март 2017 г.

 1. Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна секция от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е по-малко от 10, се образува обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която обхваща територията на няколко съседни административни райони в рамките на общината по смисъла на чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 313, ал. 2 и във връзка с чл. 249, ал. 1 от ИК.
 2. Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени 10 заявления за гласуване с ПИК, се образува отделна секция за гласуване с ПИК за това населено място.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1821-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

 • № 1820-НС / 24.03.2023

  относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

 • всички решения