Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 418-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба и сигнал за предизборна агитация в деня за размисъл на електронната страница на агенция „ПИК“

Постъпила е жалба чрез пълномощника на Корнелия Петрова Нинова – Аглика Стефчева Виденова от коалиция „БСП за България“ по електронната поща с вх. № ЕП-11-42 от 25.05.2019 г. на ЦИК за агитация в деня за размисъл, с твърдение, че информационна агенция „ПИК“ извършва забранена предизборна агитация в полза на ПП „ГЕРБ“ и нейния председател Бойко Борисов, като в електронния сайт на агенцията е публикувана подробна и обширна статия „Вижте България при Бойко Борисов“ в нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс. Статията започва още от първото изречение „Информираният избор е ключов за взимане на решение за всяко едно действие в живота. Затова Ви показваме, как се е променила България през последните няколко години…“.
Постъпил е сигнал от Елена Симеонова по електронната поща на ЦИК с вх. № ЕП-22-380 от 25.05.2019 г. за агитация в деня за размисъл отново с идентичния линк, водещ към публикацията в агенция „ПИК“.
Към жалбата и сигнала е публикувана статия на електронната страница на агенция „ПИК“ в деня за размисъл и е посочен линк, на който същата да бъде открита.
Централната избирателна комисия се запозна с приложената към жалбата и сигнала статия, както и на електронната страница на медията, и констатира, че същата е налична на 25.05.2019 г. на страницата на агенция „ПИК“.
Централната избирателна комисия установява, че публикуваният материал на електронната страница на агенция „ПИК“ съдържа предизборна агитация, изразяваща се в подкрепа на ПП „ГЕРБ“. Публикуването му в деня за размисъл е нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 във връзка с § 1, т. 17 от ИК. Нарушението е извършено в предизборния ден – 25.05.2019 г., и е в полза на ПП „ГЕРБ“.
Предложен бе следният проект на решение:
„На основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 182, ал. 4 във връзка  с § 1, т. 17, чл. 480, ал. 2, чл. 495, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс на Централната избирателна комисия се предложи да се вземе решение, с което да се установи нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 ИК за извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден чрез публикуван на интернет страницата на електронната медия на 25.05.2019 г. агитационен материал в подкрепа на ПП „ГЕРБ“, извършено от Недялко Недялков Йорданов, ЕГН …, управител на „Пик нюз“ ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Мария-Луиза“ № 92, ет. 3, премахване на агитационния материал от съдържанието на интернет страницата на агенцията.“
В процеса на разискване е изказано обратно становище, че няма нарушение за извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден чрез публикуван на интернет страницата на електронната медия на 25.05.2019 г. агитационен материал в подкрепа на ПП „ГЕРБ“.

При гласуване на предложения проект за решение от присъстващите в залата 18 членове на комисията „ЗА“ проекта на решение гласуваха 9 членове – Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева, а „ПРОТИВ“ – 9 членове – Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Стефка Стоева и Таня Йосифова. Проектът не събра необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на комисията.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения