Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4178-НС
София, 1 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян с вх. № НС-05-7\1 от 29.01.2017 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Смолян. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 29.01.2017 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 4130-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Николаев Безергянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Стоянов Марев
СЕКРЕТАР: Асен Ясенов Минков
ЧЛЕНОВЕ: Малинка Минчева Кордова
  Мариана Георгиева Сивкова
  Георги Тодоров Кисьов
  Маргарита Георгиева Солакова
  Лилия Атанасова Капсъзова
  Зоя Емилова Бенкова
  Атанас Димитров Ангелов
  Стефка Дафова Станкова
  Радка Железова Желева
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 февруари 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения