Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 417-НС
София, 7 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за политики и развитие“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17-3 от 06.07.2021 г. от „Институт за политики и развитие“, регистрирана с Решение на ЦИК № 292-НС от 23.06.2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представлявано от Емил Торком Мечикян, чрез Димитрина Константинова Александрова.

 Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Емил Торком Мечикян, представляващ сдружението, в полза на Димитрина Константинова Александрова;

- пълномощно от Емил Торком Мечикян, представляващ сдружението, в полза на 2 (две) лица – представители на сдружение „Институт за политики и развитие“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 2 (два) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 1 лице и за извън страната – 1 лице.

На 06.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за политики и развитие“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „Институт за политики и развитие“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната:

 

1.

Галина Бел

 

 

Извън страната:

 

2.

Елена Благоева Шклифова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения