Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 417-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. за определяне на условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

При извършена служебна проверка ЦИК установи, че в Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г. е допусната очевидна фактическа грешка, като в т. 16 след думата „Анкетьорите" е записано „са длъжни да" вместо „които", а в последното изречение на т. 16 след думата „Решението" е налице неяснота и следва да се добави „на Районната избирателна комисия".

Централната избирателна комисия намира за необходимо да извърши поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на решението поради следното:

В конкретния случай е допусната очевидна фактическа грешка изразяваща се в несъответствие между погрешния запис „са длъжни да" в т. 16 от решението и правилно посоченото задължение на анкетьорите в текста на т. 5 и съответстващо на чл. 203, ал. 2 от Изборния кодекс, където се казва, че в изборния ден анкетьорите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК. Също така, Централната избирателна комисия намира за необходимо да въведе допълнителна яснота в производството по оспорване в изборния ден на решенията на секционната избирателна комисия от анкетьорите, като изрично укаже, че в това производство решенията на РИК са окончателни и не подлежат на обжалване. Този извод се налага от систематичното тълкуване на последното изречение на чл. 203, ал. 2 от ИК, където то няма самостоятелен характер и следва да се разглежда в единство и във връзка с установеното преди него.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 203 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 279-ЕП от 3 май 2014 г., като в първото изречение на т. 16 след думата „Анкетьорите" текстът „са длъжни да" се замества с „които".

ДОПЪЛВА последното изречение в т. 16, като след думата „Решението" се добавя „на Районната избирателна комисия".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

279-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения