Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4164-НС
София, 31 януари 2017 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо от Николай Сираков – областен управител на област Габрово с вх. № НС-05-19\1 от 31.01.2017 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Габрово. Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 29.01.2017 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции в 43-тото Народно събрание. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 4130-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габровски, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Николаева Недева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Евгени Василев Попов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Донелия Динева Цонева
СЕКРЕТАР: Юлия Петрова Ненова
ЧЛЕНОВЕ: Николай Петков Миланов
  Мирослава Стефанова Колева
  Валентина Иванова Жечева
  Соня Борисова Семова
  Кенан Раимов Сабриев
  Росица Петкова Минчева
  Цанка Петкова Ненчева
  Величка Ненова Ненова
  Еленка Колева Стефанова
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 февруари 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения