Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4161-НС
София, 31 януари 2017 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111 – 116 вкл., чл. 3, ал. 3 и чл. 34 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Определение. Регистрация. Заличаване.

 1. Наблюдатели по смисъла на Изборния кодекс (ИК) са дееспособни физически лица, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК.
 2. Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочване на следващите избори за народни представители.
 3. Централната избирателна комисия приема заявления за регистрации на наблюдатели до три дни преди изборния ден и приема решения за регистрации до изборния ден на наблюдателите, които са:

3.1. изрично упълномощени членове и представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защита на политическите права на гражданите;

3.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и неправителствени организации, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите.

 1. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, както и самите наблюдатели, въз основа на заявление (Приложение № 28-НС), подписано от лицето или лицата, представляващи организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация, или от изрично упълномощено лице.

4.1. Заявлението се подава най-късно до три дни преди изборния ден и към него се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента за насрочване на изборите – 24 януари 2017 г.;

4.1.2. удостоверение за вписване в регистъра на юридическите лица, регистрирани в обществена полза в Централния регистър към Министерството на правосъдието;

4.1.3. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

4.1.4. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите. Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

4.1.5. декларация на всяко едно от лицата от списъка по предходната точка, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели, по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа);

4.1.6. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Представителите на неправителствената организация могат да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

4.2. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление (Приложение № 29-НС от изборните книжа), ведно с приложенията към него – документите по точки от 4.1.3 до 4.1.6 включително.

4.3. Централната избирателна комисия води входящ регистър на българските неправителствени организации, заявили участие с наблюдатели в изборите за народни представители (Приложение № 32-НС от изборните книжа), който не подлежи на публикуване.

 1. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 3.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите , или от чуждестранни партии и неправителствени организации.
 2. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.2. въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 30-НС от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или неправителствена организация и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.
 3. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.1. въз основа на списъка по т. 4.1.4. при спазване на изискването на т. 4 и т. 4.1.
 4. Всяко лице, регистрирано като наблюдател от организациите по т. 3.1. и т. 3.2., може да поиска да бъде заличена регистрацията му с писмено заявление, свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия уведомява съответната организация за решението си.

8.1. Когато след регистрацията се установи, че някое от лицата, регистрирани като наблюдатели, не отговаря на изискванията, залегнали в настоящото решение, Централната избирателна комисия заличава регистрацията му.

ІІ. Регистър за публикуване. Удостоверения.

 1. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели (Приложение № 33-НС). Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверения (Приложение № 34-НС или Приложение № 35-НС) на наблюдателите, съответно по т. 3.1 и т. 3.2, регистрирани в изборите за народни представители.
 3. Организациите, заявили наблюдатели по т. 3.1. и 3.2., могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели по реда, предвиден в т. 4.2.
 4. Общият брой на наблюдателите в страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната, образувани за произвеждане на изборите.
 5. Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната, образувани за произвеждане на изборите.

III. Права и задължения на наблюдателите. Съвместимост.

 1. Наблюдателите имат право да:

14.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

14.2. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

14.3. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

14.4. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

14.5. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

14.6. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК;

14.7. присъстват при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

14.8. получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в изборния район;

14.9. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

14.10. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

14.11. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

 1. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 2. На регистрираните наблюдатели при поискване се издава удостоверение за гласуване на друго място на основание и по реда, предвиден в чл. 34 от ИК.
 3. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.
 4. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 5. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК и удостоверения, издадени от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци или удостоверения, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред Районната избирателна комисия. Районната избирателна комисия се произнася незабавно и решението й е окончателно.
 6. Наблюдателят не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител или в друго подобно качество.
 7. Лицата от органите на управление на организациите, подали заявление за участие с наблюдатели в изборите за народни представители, не могат да съвместяват и други качества в изборния процес, като член на избирателна комисия, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, кандидат, а така също и да членуват в ръководствата на политическите субекти, участници в изборите.
 8. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати или свързани с тях лица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения