Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4159-НС
София, 31 януари 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал.1, т.1, 8-10, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158 – 160, чл. 161, ал. 1, 3 – 5, чл. 244, чл. 247, т. 2 и 3, чл. 253 – 260 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 245 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:

а) няма друго гражданство;

б) навършил е 21 години към изборния ден включително;

в) не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

г) не изтърпява наказание лишаване от свобода.

ІІ. Издигане на кандидати

 1. Кандидати за народни представители могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) партии и коалиции, както и от регистрирани в районната избирателна комисия (РИК) инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати.
 2. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен изборен район.
 3. Партиите, участващи в състава на коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за народни представители.
 4. Един инициативен комитет може да издигне само един независим кандидат за народен представител.

ІІІ. Лица, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати от партии и коалиции

 1. Не могат да бъдат предложени и регистрирани като кандидати за народни представители от партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

ІV. Кандидатски листи

 1. Кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.
 2. Кандидатите се вписват в регистъра на кандидатските листи на РИК (Приложение № 71-НС от изборните книжа) и се регистрират с номерата, под които са подредени в кандидатската листа от предложилата ги партия или коалиция. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да надхвърля удвоения брой мандати в изборния район.
 3. Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

V. Регистриране на кандидатски листи

 1. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два изборни района.
 2. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
 3. В случай, че кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.
 4. Районната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети.
 5. Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от РИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 66-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото/ите партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лице/а и се представя в РИК не по-късно от 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представлява/т партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 1. Независим кандидат, предложени от инициативен комитет се регистрира от РИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се представя в РИК не по-късно от 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на кандидата, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с решение № 4141- НС от 27.01.2017 г. на ЦИК.

б) заявление – декларация от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа).

 1. Районната избирателна комисия предава незабавно списъка по т. 15, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ, което извършва проверка не по-късно от 26.02.2017 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от извършената проверка ТЗ на ГД“ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите. Реда за извършване на проверка на списъците по т. 15, буква „а“ се определя с отделно решение на ЦИК.
 2. Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 26.02.2017 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 15, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет РИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 16 и установения резултат за представения от инициативния комитет списък.
 3. Районната избирателна комисия чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 15, буква „а“ по единен граждански номер.

VІ. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения.

 1. Кандидатите за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, се регистрират от РИК в срок до 21.02.2017 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители и го обявяват на публично място и на интернет страниците си.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17,00 ч. на 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден).

 1. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на РИК на кандидатите за народни представители (Приложение № 70-НС от изборните книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на РИК. Поредният номер, датата и часът на постъпване на документите се вписват и върху предложението за регистрация.
 2. За регистрацията на кандидати за народни представители, предложени от партия, коалиция или инициативен комитет РИК приема отделно решение за всяка кандидатска листа. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 71-НС от изборните книжа).
 3. В случай че проверката по т. 16 не е приключила към 21.02.2017 г. – крайния срок за регистрация (32 дни преди изборния ден), РИК взема решение за регистрация на независимите кандидати за народни представители при условията на неприключила проверка.
 4. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за народен представител (Приложение № 72-НС от изборните книжа).

VІІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

 1. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители и при установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 21.02.2017 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на РИК, като се отбелязват и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.
 2. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 23.02.2017 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.
 3. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, РИК уведомява незабавно предложилата го партия или коалиция и заличава регистрацията му. Партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 23.02.2017 г. (30 дни преди изборния ден).
 4. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 18.03.2017 г. (7 дни преди изборния ден).
 5. В случаите по т. 25, 26 или 27 новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
 6. Когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 23.02.2017 г., листата не се преподрежда, а мястото на отказалия се кандидат остава незаето. В този случай при изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в кабината за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен".
 7. Когато РИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Когато решението е взето от ЦИК, тя незабавно го изпраща на РИК, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.

VІІІ. Действителност на регистрацията

 1. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 254, ал. 1 или 4 от ИК. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.
 2. Проверка на обстоятелствата по чл. 244 от ИК се извършва от Министерството на правосъдието и ГД „ГРАО“ при МРРБ по искане на ЦИК по ред, определен с отделно решение на ЦИК.

ІX. Обжалване

 1. Решенията на РИК за регистриране на кандидати за народни представители, за обявяване недействителност на регистрацията на кандидати, за заличаване и за отказ на регистрацията на кандидати може да се обжалват пред ЦИК в срок до три дни от обявяването им. Районната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на ЦИК.

Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася в срок до три дни от получаването й с решение,  което подлежи на обжалване пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Х. Уведомяване на Централната избирателна комисия

 1. Районните избирателни комисии уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация.

ХІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

 1. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за народни представители имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.
 2. От деня на регистрацията им кандидатите не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.
 3. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 от ИК се прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

ХІІ. Отпуск на регистрираните кандидати

 1. Кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.
 2. Отпускът по т. 38 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения