Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 415-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-91 от 15.05.2014 г. от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", представлявана от Валентин Йовков Тончев - президент, регистрирана с Решение на ЦИК № 284-ЕП от 04.05.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Йовков Тончев, представляващ фондацията в полза на 745 (седемстотин четиридесет и пет) лица - представители на фондацията „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 732 упълномощени представители на фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ", както следва:

1 Емрах Фикри Мехмедали
2 Мехмед Шабанов Асанов
3 Емре Халил Лапанч
4 Александър Младенов Аджов
5 Бирол Тюркай Емин
6 Айредин Сунаев Пехливанов
7 Реджеп Бакия Черкез
8 Тюляй Мехмедова Шефкъева
9 Енис Шенол Вейсел
10 Халил Халил Лапанч
11 Ахмед Тахиров Хаккъев
12 Ерол Рамадан Фаик
13 Мурад Гюрел Тюрк
14 Гюлтекин Сейхан Юсуф
15 Айлин Йълмаз Касим
16 Бирджан Ридван Али
17 Еркан Фикри Мехмедали
18 Ширин Сезгин Мустафа
19 Мюмюн Сали Исмаил
20 Айше Мехмед Рашид
21 Айше Али Халил
22 АЛИ ХЕДЖЕБИ АКИФ
23 Ердал Айхан Бекир
24 Юсеин Мюмюн Мюмюн
25 Селчук Селями Ахмед
26 Себахтин Расим Ахмед
27 Самет Ерджан Мюмюн
28 Бирджан Басри Сали
29 Месут Мустафа Мустафа
30 Йълдъръм Реджеп Алиев
31 Ердинч Ридван Топал
32 Ерсин Кълъч
33 Ебру Башардъ
34 Нериман Али Риза
35 Есра Стоянова Златкова
36 Бирсен Мустафа Бекир
37 Неждан Гюлер
38 Танзер Юсеинов Юсеинов
39 Самир Юсеинов Ахмедов
40 Юсеин Самиров Ахмедов
41 Найме Реджеп Алимолла
42 Мукадес Рамадан Юнуз
43 Реджеп Местанов Местанов
44 Мюмюн Сюлейман Чауш
45 Селиме Рамадан Мехмед
46 Шабан Рамадан Идриз
47 Емин Шукри Гуне
48 Сейяр Дурмуш Рамадан
49 Мюмюн Гюрсел Кочанджъ
50 Мюмюн Халил Исмаил
51 Хюсеин Айдън Караджов
52 Метин Мюмюн Исмаил
53 Дауд Сабри Бояджъ
54 Байрамали Хасан Чаръкчъ
55 Акиф Саид Чакър
56 Албена Борисова Тютюнджиева
57 Хазел Фикрет Емин
58 Юмюгюл Халил Исмаил
59 Аптикерим Сабри Дурмуш
60 Хикмет Феим Дормуш
61 Дженгиз Фидает Карагарен
62 Хасан Раами Мехмед
63 Мердие Халим Мехмед
64 Джунейт Гюнай Мюмюн
65 Расим Хикметов Исмаилов
66 Раиф Юсуф Фейзула
67 Адем Дурмуш Мустафа
68 Халибрам Мюмюнов Караали
69 Елена Емилова Желязкова
70 Халит Дурмушали Шукри
71 Рамадан Юксел Кадир
72 Шевки Мустафа Расим
73 Гюлсевин Исмет Фейзула
74 Виолета Ангелова Симова
75 Айдън Мустафа Акиф
76 Селвер Славчева Даутова
77 Дженгиз Байретин Исмет
78 Нермин Сеид Емин
79 Байрам Сеид Реджеп
80 Сами Юсуф Реджеп
81 Шабан Зафетов Узунов
82 Айхан Рахим Юсеин
83 Бедрие Дурмушали Мехмед
84 Азе Рефик Мехмед
85 Берхан Тахирова Сюлейманова
86 Иляз Рамаданов Наимов
87 Байрам Ремзи Хаджиякуб
88 Айсел Басриева Мустафова
89 Мюмюн Ферад Ферад
90 Идриз Юсеин Мехмедкяе
91 Шенол Яшар Мюмюн
92 Мехмед Осман Дългъч
93 Севгюл Тахирова Тахирова
94 Реджеб Рюстен Карагарен
95 Мелиха Селим Издиз
96 Ерай Ерол Тефик
97 Халил Неджиб Ахмед
98 Ридван Рамадан Мюмюн
99 Хашим Реджеб Алимолла
100 Ахмед Реджеб Алимолла
101 Осман Али Расим
102 Мелят Ибрахим Алимолла
103 Гюлджан Шрвкет Парафит
104 Ботьо Благоев Василев
105 Хасан Велиев Кючуков
106 Реджеб Антула Емин
107 Наим Юсеин Кюлджев
108 Калбие Шабан Нешад
109 Реджеб Неджиб Емин
110 Хафизе Шабан Емин
111 Керим Себахадин Яшар
112 Мутлу Мустафа Емин
113 Байрям Али Кехая
114 Бейхан Ферад Рамадан
115 Mюмюн Вели Шабан
116 Касим Бейсим Байрам
117 Тунджай Шабан Емин
118 Рашид Мустафа Мустафа
119 Страхил Борисов Андонов
120 Айсин Ахмед Кюлджи
121 Мюмюн Махмуд Адем
122 Нихат Байрамали Кърмаджиев
123 Сафет Ахмедов Мухтаров
124 Аптула Байрам Емин
125 Минчо Ангелов Палазов
126 Рамадан Шюкрю Ходжа
127 Орхан Реджеб Емин
128 Бедиа Дуран Кадир
129 Исмаил Яшар Халил
130 Расим Мустафа Юмер
131 Несрин Акифова Османова
132 Мюмюн Алиев Мустафов
133 Сунай Неджби Салибрям
134 Веселина Костадинова Вълкова
135 Тодор Асенов Тодоров
136 Христо Христов Христов
137 Сашо Георгиев Станков
138 Георги Димитров Иванов
139 Ташко Иванов Ташев
140 Васил Златков Марков
141 Георги Асенов Иванов
142 Гено Ангелов Петров
143 Васил Ангелов Петров
144 Иван Николов Иванов
145 Сашо Ангелов Рангелов
146 Неделчо Димитров Асенов
147 Ташо Асенов Иванов
148 Гено Петков Петков
149 Ганчо Георгиев Иванов
150 Илия Тодоров Тодоров
151 Страхил Асенов Димитров
152 Християн Димитров Иванов
153 Асен Асенов Тодоров
154 Христо Петров Симеонов
155 Асен Стоянов Асенов
156 Йосиф Стоянов Чоков
157 Мария Асенова Манолова
158 Бисер Тодоров Маналов
159 Сузана Чавдарова Чавдарова
160 Таньо Евтимов Манолов
161 Фанка Любкова Минева
162 Ангел Ботев Марков
163 Стефан Георгиев Марков
164 Аспарух Иванов Марков
165 Снежана Петрова Радкова
166 Петър Симеонов Върбанов
167 Валентина Цекова Върбанова
168 Латин Петров Върбанов
169 Бистра Руменова Асенова
170 Георги Димов Мурджев
171 Тодор Борисов Чоков
172 Мария Янкова Йорданова
173 Вера Страхилова Дъбова
174 Владимир Генчев Муржев
175 Данко Танев Манолов
176 Звезда Василева Димитрова
177 Божидар Йорданов Манолов
178 Любомир Маринов Минков
179 Тодор Ганчев Муржев
180 Атанас Стефанов Марков
181 Мария Каменова Манолова
182 Рангел Янков Янков
183 Янко Рангелов Янков
184 Надка Емилова Найденова
185 Асен Георгиев Борисов
186 Райко Сашев Будаков
187 Марияна Гатева Будакова
188 Гатю Георгиев Будаков
189 Мария Иванова Атанасова
190 Тодор Панчев Атанасов
191 Тодор Янков Русев
192 Катя Йорданова Атанасова
193 Мариян Станчев Чавдаров
194 Станчо Ганчев Чавдаров
195 Цветана Димитрова Тодорова
196 Ганчо Станчев Чавдаров
197 Атанас Иванов Мартов
198 Иванка Михаилова Стоянова
199 Иван Георгиев Стефанов
200 Борис Петров Маринов
201 Минчо Янков Стефанов
202 Борис Янков Стефанов
203 Танчо Янков Стефанов
204 Спас Насков Чакъров
205 Иван Ивайлов Палев
206 Цветан Симеонов Лалев
207 Асен Иванов Стефанов
208 Атанас Янков Стефанов
209 Петър Колев Маринов
210 Асен Ивайлов Лалев
211 Пеньо Василев Тодоров
212 Галина Георгиева Стойкова
213 Васил Иванов Тодоров
214 Таня Стефанова Стойкова
215 Иван Георгиев Стойков
216 Николина Стоева Стайкова
217 Донка Иванова Солакова
218 Георги Иванов Солаков
219 Силвия Михайлова Христова
220 Стефан Георгиев Стойков
221 Иван Стефанов Иванов
222 Стефан Иванов Иванов
223 Данче Атанасова Иванова
224 Дарина Славчева Ебедова
225 Георги Иванов Тодоров
226 Веселина Василева Тодорова
227 Златка Георгиева Тодорова
228 Таня Георгиева Тодорова
229 Георги Танев Танев
230 Марга Рангелова Стефанова
231 Иван Танев Банев
232 Стефка Борисова Славова
233 Тодор Пенев Тодоров
234 Мария Стефанова Иванова
235 Пеньо Албенов Чакалов
236 Пеньо Иванов Тодоров
237 Стефан Мариев Иванов
238 Васил Пенев Иванов
239 Ангелина Сергеева Йорданова
240 Сергей Василов Иванов
241 Мария Славова Манолова
242 Иван Славов Стойков
243 Виолета Костова Михайлова
244 Марин Иванов Антонов
245 Юлиан Смиленов Кирилов
246 Михаил Емилов Йосифов
247 Митко Данаилов Методиев
248 Стефан Ванев Илиев
249 Николай Чонов Атанасов
250 Николай Ангелов Атанасов
251 Чоно Славчев Атанасов
252 Димитър Василев Демирев
253 Васил Ицков Демирев
254 Антон Александров Атанасов
255 Нено Ангелов Чакъров
256 Митко Николаев Александров
257 Владимир Ангелов Методиев
258 Алекси Ангелов Ангелов
259 Алекси Андреев Буков
260 Чонко Илиев Илиев
261 Стоян Ангелов Методиев
262 Митко Ангелов Рангелов
263 Филип Ярославов Богданов
264 Асен Маринов Атанасов
265 Рики Йозов Джамбазов
266 Миглен Иванов Михайлов
267 Асен Михайлов Кисьов
268 Методи Йосифов Рашков
269 Марин Асенов Атанасов
270 Слави Стефанов Иванов
271 Митко Насков Галганов
272 Емил Енчев Попов
273 Никола Маринов Атанасов
274 Стефан Емилов Ангелов
275 Николай Рангелов Рангелов
276 Юри Мартинов Михайлов
277 Стефан Неделчев Костадинов
278 Асен Ангелов Асенов
279 Рангел Михалев Ристямов
280 Ангел Стоянов Рангелов
281 Шенко Иванов Асенов
282 Иван Минчев Джамбазов
283 Осман Юсеин Узун
284 Мехмед Алиев Тухчиев
285 Васил Киров Асенов
286 Митко Маринов Митев
287 Николай Атанасов Ловчански
288 Ганчо Киров Асенов
289 Любка Янкова Ловчанска
290 Красимира Илиева Митева
291 Митко Йорданов Митков
292 Асен Асенов Ловчански
293 Гина Атанасова Александрова
294 Рустем Хасан Мурад
295 Ахмед Мустафа Палаз
296 Илия Филипов Филипов
297 Мехмед Кеазим Маджур
298 Джемил Ахмед Караали
299 Реджеб Юсуф Баджакли
300 Юсеин Шабан Ковач
301 Игбал Ахмедов Ахмедов
302 Гергана Радостинова Юмерефенди
303 Мустан Фикриев Рамаданов
304 Расим Садетин Чауш
305 Ремзи Мехмед Бошнак
306 Василка Иванова Васева
307 Юсеин Мустафа Хаджиали
308 Иса Шакир Коджаали
309 Юсеин Велиев Хасанов
310 Юксел Раифов Ибрахимов
311 Джунейт Ереджеб Шекир
312 Йордан Митков Вълков
313 Антон Емилов Адамов
314 Данко Минков Желязков
315 Алина Страхилова Мутафчиева
316 Ангел Емилов Гюлев
317 Стоян Симов Здравков
318 Румен Емилов Марудов
319 Сара Ахмед Луай Ал Юсеф
320 Детелина Мюмюнова Салимова
321 Анелия Искренова Бакларева
322 Фидан Фиданов Алчев
323 Асен Борисов Христев
324 Захарина Дочева Балджиева
325 Златка Василева Кадиева
326 Асен Йорданов Назъров
327 Емил Ефтимов Иванов
328 Гергана Мишова Митова
329 Стефан Йюрданов Митев
330 Ангелина Илиева Рангелова
331 Шибил Мишев Митов
332 Ангел Димитров Ангелов
333 Иван Димитров Ангелов
334 Андриан Иванов Христов
335 Ивано Благоев Христов
336 Ангел Янков Митев
337 Симион Георгиев Камбуров
338 Марин Шибилев Шиков
339 Шери Исмет Риза
340 Васко Горгев Стефанов
341 Запрян Иванов Алджов
342 Иво Янков Стоянов
343 Асен Иванов Мишев
344 Иван Борисов Методев
345 Милен Красимиров Чакъров
346 Янко Менчев Ангелов
347 Запрян Янков Величков
348 Мария Янкова Атанасова
349 Ангел Цветанов Митев
350 Диляна Миткова Асенова
351 Янко Евтимов Иванов
352 Николай Шебилев Шиков
353 Евтим Георгиев Иванов
354 Камелия Миткова Чирова
355 Запрян Митков Сандев
356 Тодор Иванов Христов
357 Запрянка Огнянова Ангелова
358 Янко Атанасов Александров
359 Янко Ангелов Митев
360 Нигер Кемал Мехмед
361 Ангел Ефтимов Иванов
362 Иво Ангелов Ангелов
363 Атанаска Янкова Атанасова
364 Фанка Георгиева Ангелова
365 Яшар Димитров Ангелов
366 Елена Асенова Митова
367 Юри Асенов Янев
368 Румен Иванов Илиев
369 Запрян Митков Колев
370 Ангел Митков Маринов
371 Марин Юриев Тодоров
372 Марин Рангелов Лазаров
373 Филип Насков Атанасов
374 Трайчо Иванов Марков
375 Пеньо Запрянов Пенков
376 Стефан Митков Щерев
377 Стоян Благов Благов
378 Самуил Асенов Марионов
379 Александър Ивов Жилов
380 Марин Мирчев Куртев
381 Александър Мишев Александров
382 Минчо Запрянов Пенков
383 Ганчо Димитров Димитров
384 Иван Николов Лазаров
385 Иван Ангелов Аргиров
386 Ангел Янков Христев
387 Стоян Маринов Иванов
388 Марин Христов Богданов
389 Гаро Тодоров Иванов
390 Кънчо Иванов Ангелов
391 Младен Янков Маринов
392 Димитър Василев Николов
393 Митко Ганчев Димитров
394 Сашо Тодоров Иванов
395 Благо Димитров Димитров
396 Иван Ангелов Лазаров
397 Запрян Ангелов Иванов
398 Митко Василев Атанасов
399 Стефан Георгиев Щерев
400 Филип Василев Атанасов
401 Марин Юлианов Богданов
402 Събо Радоев Илиев
403 Методи Асенов Илиев
404 Ангел Радков Христев
405 Марин Николов Шопов
406 Марин Янков Маринов
407 Щерьо Методиев Маринов
408 Александър Митков Спасов
409 Асен Николов Шопов
410 Асен Маринов Асенов
411 Митко Василев Христев
412 Янко Ангелов Маринов
413 Тодор Ангелов Тодоров
414 Марин Асенов Маринов
415 Милан Величков Василков
416 Янко Атанасов Алексиев
417 Дафинка Цветанова Алексиева
418 Василка Тодорова Димитрова
419 Атанас Митков Калчев
420 Рангел Сашев Сашев
421 Стефан Танев Ташев
422 Рангел Танев Ташев
423 Владимир Сашев Стоянов
424 Георги Асенов Манолов
425 Михаил Момчилов Асенов
426 Стефан Стоянов Атанасов
427 Александър Симеонов Рангелов
428 Стоян Момчилов Асенов
429 Тенчо Славчев Тенев
430 Васил Митков Атанасов
431 Атанас Митков Атанасов
432 Стефан Митков Атанасов
433 Ботьо Стоянов Дончев
434 Митко Ангелов Атанасов
435 Стефан Стоянов Николов
436 Стоян Колев Калинов
437 Рангел Йорданов Димитров
438 Димитър Генков Запрянов
439 Любчо Димитров Минчев
440 Асен Минчев Минчев
441 Теньо Тошев Рангелов
442 Костадин Стоянов Николов
443 Генчо Минчев Минчев
444 Димитър Найденов Илиев
445 Стефан Тошков Рангелов
446 Стефан Атанасов Атанасов
447 Асен Стоянов Николов
448 Асен Стоянов Георгиев
449 Владимир Николов Стоянов
450 Стоян Асенов Георгиев
451 Асен Стефанов Николов
452 Георги Николов Николов
453 Георги Асенов Георгиев
454 Янко Ганчев Илиев
455 Стефан Найденов Илиев
456 Васил Стоянов Дончев
457 Иван Симеонов Рангелов
458 Тенчо Ангелов Данаилов
459 Бойчо Стоянов Георгиев
460 Тенчо Стоянов Обрейков
461 Божидар Йорданов Йорданов
462 Стефан Димитров Запрянов
463 Стоян Йорданов Атанасов
464 Георги Ангелов Андонов
465 Илия Николов Илиев
466 Аргир Асенов Илиев
467 Стоян Асенов Илиев
468 Гина Лалова Емилова
469 Янко Иванов Илиев
470 Фанка Асенова Димитрова
471 Румен Юлиянов Илиев
472 Иван Киров Захариев
473 Веселина Ботев Кръстева
474 Запрян Асенов Илиев
475 Запрянка Янкова Алексиева
476 Александър Богданов Асенов
477 Сашо Антонов Асенов
478 Иван Митков Иванчев
479 Александър Асенов Янев
480 Райна Станчева Рашкова
481 Младен Стоянов Младенов
482 Юри Митков Иванчев
483 Илия Антонов Асенов
484 Гина Стоилова Йорданова
485 Тодор Шмилев Димитров
486 Илия Рангелов Йорданов
487 Асен Митков Йорданов
488 Илия Колев Йорданов
489 Митко Илиев Младенов
490 Марияна Миткова Асенова
491 Филип Динков Костадинов
492 Гина Асенова Младенова
493 Костадин Стоянов Димитров
494 Алина Йорданова Илиева
495 Станчо Илиев Младенов
496 Сашо Стефанов Симов
497 Мария Тодорова Асенова
498 Мария Стефанова Трифонова
499 Славчо Младенов Трифонов
500 Иван Славчев Трифонов
501 Шенка Миткова Трифонова
502 Марин Янков Димов
503 Мария Младенова Трифонова
504 Васко Стоилов Димитров
505 Шенка Янкова Демирова
506 Стоил Васков Димитров
507 Стоил Ангелов Димитров
508 Стефан Славчев Трифонов
509 Стефка Кирилова Трифонова
510 Славчо Стефанов Трифонов
511 Славка Младенова Трифонова
512 Страхил Василев Димитров
513 Султана Стоянова Димитрова
514 Павлина Лалова Пашова
515 Младен Славчев Трифонов
516 Величка Асенова Демирова
517 Садко Страхилов Димитров
518 Анета Илиева Димитрова
519 Джамал Исмаилов Чаушев
520 Файредин Мустафов Шерифов
521 Шенай Смаил Джанали
522 Асан Айдънов Мустафов
523 Суват Юсеинов Идризов
524 Мустафа Кочов Еминов
525 Зюлхиет Мустафова Дормушева
526 Кемал Юлианов Илиев
527 Асан Вейсалов Яйов
528 Изет Илмиев Кенанов
529 Аднян Ахмедов Чаушев
530 Исмаил Неджатов Джалванов
531 Юсеин Османов Сарачев
532 Хюсеин Енвер Хюсменоглу
533 Али Алиев Кадиров
534 Никола Божидаров Василев
535 Асан Смаилов Исов
536 Абидим Юсеинов Джамбазов
537 Павел Сашов Маринов
538 Юсеин Бастри Закиров
539 Акиф Али Шакиров
540 Атидже Верхатова Кялмиева
541 Хавва Сабри Бодева
542 Юсеин Асанов Масравчиев
543 Росица Константинова Костова
544 Василка Кирова Костадинова
545 Тенчо Георгиев Иванов
546 Станка Делчинова Игнатова
547 Георги Веселинов Смаилов
548 Ненчо Илиев Шопов
549 Борис Йорданов Илиев
550 Пенка Петкова Димитрова
551 Тодор Атанасов Русинов
552 Надя Стефанова Манолова
553 Митко Стефанов Ангелов
554 Йорданка Христова Близнакова
555 Габриела Пламенова Стайкова
556 Атанас Йорданов Гривеков
557 Галя Тодорова Димитрова
558 Мехмедали Рамаданов Мехмедов
559 Сафет Юсеин Бекяр
560 Тодор Ангелов Тъмбалев
561 Сальо Методиев Илиев
562 Николина Николова Матанска
563 Симеон Димитров Пушкаров
564 Неази Азис Таир
565 Метин Мустафов Фейзулов
566 Гюлнар Мехмедова Емин
567 Азиме Юзеир Кърмаджи
568 Хасан Мюмюнов Хасанов
569 Севгин Мюмюнов Алиев
570 Рамадан Нурджинов Хаджимурадов
571 Айхан Феим Топал
572 Сеахан Феим Топал
573 Димитър Тянев Генев
574 Халит Сабриев Хасанов
575 Рефик Раифов Мухтаров
576 Бойко Костадинов Георгиев
577 Благо Милков Ламбов
578 Рангел Митков Михайчев
579 Илия Милков Ламбов
580 Асен Милков Ламбов
581 Кольо Рангелов Бошнаков
582 Ангел Милков Ламбов
583 Христо Ангелов Ламбов
584 Асен Андреев Ковачев
585 Силвестър Митков Ламбов
586 Веселина Димитрова Пенова
587 Дима Йорданова Савчева
588 Нурсет Салифов Рамаданов
589 Манол Кочев Христев
590 Силвия Иванова Дечева
591 Реджеб Неази Таир
592 Кадир Ерджеб Халил
593 Ангел Насков Пампорджиев
594 Илиян Маринов Марков
595 Виктория Боярова Овчарова
596 Мария Желязкова Петрова
597 Милена Колева Паунова
598 Марияна Димитрова Аврамова
599 Калин Атанасов Наков
600 Любка Иванова Ковачева
601 Бону Ненков Сарафов
602 Селим Светлов Асенов
603 Яшар Смаилов Ахмедов
604 Илия Руменов Макаринов
605 Смаил Асан Кириш
606 Филип Стоилов Кехайов
607 Милко Стоянов Шишков
608 Денко Огнянов Методиев
609 Недялко Огнянов Методиев
610 Емил Стоянов Христев
611 Антон Емилиянов Амединов
612 Феим Исмаил Топал
613 Айнур Алейдинов Мехмедов
614 Раим Наимов Рюстемов
615 Мустафа Али Али
616 Селяхтин Себахтинов Рюстемов
617 Кенан Рамиф Мустафов
618 Нури Неждетов Ахмедов
619 Рушен Рафетов Хасанов
620 Мурад Азис Бекир
621 Мустафа Мустафов Маджиров
622 Петър Митков Христямов
623 Катя Огнянова Христямова
624 Илия Янков Нешев
625 Ганчо Маринов Ганчев
626 Митко Запрянов Христямов
627 Запрян Илиев Мешев
628 Запрян Александров Георгиев
629 Марин Илиев Нешев
630 Надежда Ивайлова Христямова
631 Василка Петкова Христямова
632 Илия Запрянов Нешев
633 Асен Асенов Димов
634 Запрян Асенов Лалев
635 Йордан Асенов Димитров
636 Евгения Славчева Бистрева
637 Красимир Александров Петров
638 Филипа Евгениева Будакова
639 Петър Любов Ангов
640 Тодор Асенов Стоянов
641 Иван Георгиев Костов
642 Тодор Николов Донев
643 Никола Тодоров Ангов
644 Александър Живков Иванов
645 Тайфур Неази Таир
646 Симона Пламенова Арсенова
647 Ахмед Мюмюнов Мюмюнов
648 Стойчо Цветозаров Димитров
649 Петър Костадинов Йошев
650 Осман Гюнер Осман
651 Рафет Ремзиев Кямилов
652 Байрам Юксел Карабекир
653 Нарин Хикмет Топал
654 Мехмед Назми Кьосе
655 Бахар Елманова Кадир
656 Дурмуш Бекир Билял
657 Борис Запрянов Йорданов
658 Митко Димитров Чакъров
659 Рангел Христов Божков
660 Асен Трифонов Георгиев
661 Асен Василев Бошнаков
662 Христо Стоянов Пашов
663 Кънчо Рангелов Божков
664 Ангел Божков Салчев
665 Гина Трифонова Божкова
666 Кънчо Василев Енев
667 Илия Янков Илиев
668 Георги Асенов Йорданов
669 Иван Илиев Михайлов
670 Илия Николов Йорданов
671 Янко Илиев Илиев
672 Михаил Живков Каменов
673 Джевджет Акифов Мехмедов
674 Гюлюмсер Хабибова Джинова
675 Фатма Байрям Хайрула
676 Мюмюн Рамадан Мюмюн
677 Рамадан Али Мюмюн
678 Шабан Наим Байрам
679 Илгин Дурсун Ахмед
680 Нермин Хасан Местан
681 Халил Халилов Карагаренов
682 Юсуф Рамадан Мустафа
683 Неджахтин Илязов Илязов
684 Рафет Расим Рамадан
685 Рашид Рамадан Рамадан
686 Халил Мюмюн Исмаил
687 Халил Байрам Шабан
688 Шехри Айдънова Мустафова
689 Али Рамаданов Кадиров
690 Сейфи Реджебов Чаушев
691 Белкъс Реджеб Расим
692 Фета Яшар Кара
693 Сабри Абдурахман
694 Aлпер Хюсеин Мюмюн
695 Сезер Акиф Мустафа
696 Ферди Емел Кадир
697 Басри Ахмед Кърмехмед
698 Шехри Джевджет Кърмехмед
699 Гюлкан Реджеп Али
700 Нурай Байрам Осман
701 Юзджан Ешреф Шефкет
702 Рафет Бекир Ахмед
703 Дурхан Ирфан Халибрям
704 Сафет Салимехмед Халибрям
705 Селвер Рамаданова Мухтарова
706 Юсеин Расим Исмаил
707 Дуран Хасан Кадир
708 Сафед Мехмед Фейзи
709 Метин Мухаммедов Мустафов
710 Шенер Байрям Хайрула
711 Неврие Фикрет Вели
712 Айлин Дуран Рамадан
713 Севджан Шюкрю Чауш
714 Шюкрю Руфат Чауш
715 Севгюл Сюлейман Салиибрям
716 Сабрие Фахри Моллаюмер
717 Тюркян Юмер Идриз
718 Нури Апторахманов Мехмедов
719 Байрие Кемал Алимолла
720 Виолета Огнянова Тянева
721 Фатме Мюмюн Мехмед
722 Гьонюл Хасанов Джамбазов
723 Селим Айнур Емин
724 Айваз Юсеинов Айвазов
725 Борис Романов Аспарухов
726 Васил Руменов Тодоров
727 Русин Николаев Ангелов
728 Васил Бисеров Петров
729 Шерафетин Сюлейман Ибрям
730 Георги Романов Аспарухов
731 Саит Гюлбезов Неджипов
732 Гинка Иванова Копаранска

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Илвие Адемова Арнаудова
 2. Петър Димитров Маринов
 3. Ангел Атанасов Антонов
 4. Симеон Атанасов Антонов
 5. Александър Асенов Янев
 6. Сашо Антонов Асенов
 7. Иван Митков Иванчев
 8. Юри Асенов Янев
 9. Райна Станчева Рашкова
 10. Огнян Захариев Иванов
 11. Милко Живков Ламбов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения