Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4141-НС
София, 27 януари 2017 г.

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избиратели в подкрепа на регистрацията на независим кандидат за народен представител на изборите на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 във връзка с чл. 257, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Списъците на избиратели по чл. 257, ал. 2 от ИК се изготвят и в структуриран електронен вид във вид на текстови файл със следния формат (структура):

 • Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в хартиения списък.
 • За край на ред се считат символите „\r\n“ (windows формат) като разделители.

Наличната информация се записва в девет колони, както следва:

 1. Пореден номер на реда в списъка.
  (Число от 1 до 9999.)
 1. Номер на страницата, на която се намира редът.
  (Число от 1 до 999.)
 1. ЕГН.
  (Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани.)
 1. Собствено име.
  (Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)
 1. Бащино име.
  (Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)
 1. Фамилно име.
  (Максимален брой символи 42, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире.)
 1. Наименование на населеното място на постоянния адрес.
  (Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри.)
 1. Наименование на локолизационната единица - улица, площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и други.
  (Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а“ до „я“, интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри.)
 1. Номер на локализационната единица – вход, етаж, апартамент, разделени с интервал.
  (Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква на кирилица. Входът се обозначава с една буква на кирилица или с число до две цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри. Номерът, входът, етажът и апартаментът са разделени с по един интервал.)

Колони 8. и 9. се попълват, когато адресът съдържа тези елементи.

 • За край на колоните от 1 до 8 да се счита символът „ “. За край на последната колона (9. Номер на локализационната единица, вход, етаж, апартамент) се считат символите за край на ред „\r\n“ (windows формат).

II. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител.

III. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид може да се използва предоставената на интернет страницата на Централната избирателна комисия - електронна форма в EXCEL формат.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3081-МИ / 16.04.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

 • № 3080-МИ / 16.04.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

 • № 3079-МИ / 16.04.2024

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори за кметове и за общински съветници

 • всички решения