Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 414-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Р. С. Д. срещу решение № 111-ЕП от 22.05.2019 г. на Районна избирателна комисия – Стара Загора

В Централната избирателна комисия (ЦИК) по електронната поща е постъпила жалба с вх. № ЕП-15-138 от 24.05.2019 г. от Р. С. Д. , срещу решение № 111-ЕП от 22.05.2019 г. на Районна избирателна комисия (РИК) – Стара Загора.

Жалбоподателят твърди, че със свое решение № 111-ЕП от 22.05.2019 г. РИК – Стара Загора, е оставила без уважение подадения от него сигнал за нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) от ПП „ГЕРБ“ като неоснователен, въпреки представените доказателства. Жалбоподателят поддържа, че видно от официалната фейсбук страница на ПП „ГЕРБ“ – Казанлък, от 18 май 2019 г. кандидатите за евродепутати от листата на ПП „ГЕРБ“ Николай Диков и Йоана Йончева-Фильова са участвали в събитие, организирано с общински средства – конкурс „Царица Роза 2019“, и са разпространявали, според него, агитационен материал - ваучер, неотговарящ на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК – липса на задължителния надпис, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ със съответния размер и отделно обособяване. Жалбоподателят счита, че има и нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК – наличие на изображение на националния флаг на Република България върху агитационния материал. Твърди се, че с раздаването на ваучери за посещение на Европейския парламент се прави индиректно политическо внушение за подкрепа на определен политически субект, тъй като е посочено, че „поканата за посещението е от екипа на ГЕРБ за евровота“ – а това по своята същност е предизборна агитация. Жалбоподателят излага доводи, че предизборна агитация може да се извършва и с непреки призиви и политически внушения и под всякаква форма. Жалбоподателят не приема мотива на РИК – Стара Загора, в оспорваното решение, че обстоятелството от кого е заплатен ваучерът е неотносим към твърдението за извършена агитация и не може да се възприеме като политическо внушение.

Жалбоподателят счита, че решението на РИК – Стара Загора е незаконосъобразно и неправилно, постановено в противоречие с приложимия закон и моли за неговата отмяна и съответно налагане на санкции на нарушителите.

С обжалваното решение РИК – Стара Загора е разгледала сигнала на свое редовно заседание на 22.05.2019 г. и е установила, че той е процесуално допустим. При извършена проверка на посочените от подателя на сигнала факти и доказателства и след преглед на интернет страниците на медиите РИК – Стара Загора е установила, че кандидатите за членове на Европейския парламент от листата на ПП „ГЕРБ“ Николай Диков и Йоана Йончева-Фильова са присъствали на горепосоченото мероприятие. Със своите обръщения те не са извършвали предизборна агитация, а са връчили на всички участнички ваучер за посещение на Европейския парламент. Според РИК – Стара Загора този ваучер не е агитационен материал и чрез него не се извършва предизборна агитация, защото липсват съответните реквизити по ИК, а именно: „призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Според РИК – Стара Загора, обстоятелството от кого е заплатен ваучерът, е неотносимо към твърдението за извършена агитация или политическо внушение. Раздадените ваучери не съдържат директни обръщения към избирателя и призиви за определени действия и с оглед на това РИК – Стара Загора е приела, че не представляват агитационни материали по смисъла на ИК. В тази връзка и при липса на агитационни материали РИК – Стара Загора не е установила нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 ИК и е оставила сигнала без уважение, като неоснователен.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и с предвиденото от ИК мнозинство.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички материали и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Стара Загора, а по същество – за основателна.

Централната избирателна комисия установи, че на разпространения на събитието материал – ваучер е наличен надпис „ГЕРБ“, с който се идентифицира политически субект, регистриран за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. с Решение № 88-ЕП на ЦИК от 7 април 2019 г. Освен това на въпросния материал има и надпис „Евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП канят всички участнички в конкурса „Царица Роза“ на посещение в ЕП. Датите ще бъдат уточнени допълнително“. Върху материала в левия ъгъл се намират и 3 цвята (бял, зелен и червен), избеляващи към края и с вълнообразна форма. Централната избирателна комисия приема, че кандидатите за членове на Европейския парламент от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ Николай Диков и Йоана Йончева-Фильова са присъствали на горепосоченото мероприятие и са разпространявали гореописаните ваучери, което е потвърдено и от извършената проверка на РИК – Стара Загора. С това си деяние, те недвусмислено са отправяли послания към избирателите кого да подкрепят в предстоящите избори. Отправяйки такива политически внушения, те извършват предизборна агитация. Самият факт, че те са кандидати, регистрирани за участие в предстоящите избори, и че раздават материали на висока стойност, на които е изписано наименованието на политическия субект, потвърждава твърдението на жалбоподателя за извършване на предизборна агитация. Нещо повече, раздаваният материал има и финансова стойност – организирано пътуване до Европейския парламент в Брюксел, Белгия.

Централната избирателна комисия счита, че призивът за подкрепа по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК не е необходимо да бъде пряк, а е достатъчно да бъде направено политическо внушение. Отправянето на политически внушения е основното съдържание на предизборната кампания и тези внушения могат да бъдат извършвани под всякаква форма. Непреките призиви за подкрепа или неподкрепа на кандидат или партия следва да се възприемат като „предизборна агитация“. Тъй като в разпространяваните ваучери се съдържа наименованието на политически субект, те имат и финансова стойност, различна от стойността на материала, от който са изработени, и се раздават от кандидати, регистрирани за участие в предстоящите избори, то самите ваучери се явяват агитационни материали. Като такива, те трябва да отговарят на изискваният на ИК и по-конкретно на чл. 183, ал. 2 ИК. Централната избирателна комисия безспорно установи, че надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ не фигурира върху разпространявания материал.

Що се отнася до твърдяното от жалбоподателя нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК за наличие на българския флаг, то ЦИК констатира, че цветовете в горния десен ъгъл на ваучера, съотношението между тях и в цялост формата им не отговарят стриктно на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България и приложение № 2 от него.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 111-ЕП от 22.05.2019 г. на РИК – Стара Загора е неправилно и същото следва да бъде отменено поради констатирано нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК, извършено от ПП „ГЕРБ“. Районната избирателна комисия – Стара Загора е следвало да прецени, че посочените материали – ваучери, са с агитационен характер и като такива, трябва да отговарят на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК, както и да състави АУАН на извършителя.

В хода на разискванията в зала на редовно заседание на Централната избирателна комисия, проведено на 25.05.2019 г., постъпи обратно предложение за решение жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна и ЦИК да потвърди решение 111-ЕП на РИК – Стара Загора, като законосъобразно и правилно. Бяха изложени съображенията за това, че с предложения от докладчика проект за решение се въвежда нова порочна практика на ЦИК, която не е в съответствие с приетите досега решения на ЦИК, относно тълкуването на понятието „агитационен материал“ във връзка с § 1, т. 17 от ДР на ИК. Проведеното гласуване на новото предложение за решение, направено в зала не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 - Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров и Севинч Солакова, а „ПРОТИВ“ 9 членове - Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.

При проведеното гласуване на основното предложение за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията (присъедини се г-жа Мария Бойкинова) „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове – Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева, а „ПРОТИВ“ 7 членове – Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Севинч Солакова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения