Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 414-ЕП
София, 17 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявлениe с вх. № ЕП-18-95 от 16.05.2014 г. от фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, регистрирана с Решение на ЦИК № 170-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ фондацията, в полза на Андриан Станев Боянов и 100 (сто) лица - представители на фондацията „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 100 упълномощени представители на фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Костадин Красимиров Маринов
2. Александрина Станимирова Атанасова
3. Галя Цветанова Маноилова
4. Ирина Александрова Илиева
5. Мария Любомирова Иванова
6. Любомира Ангелова Геренска
7. Лъчезар Александров Миленов
8. Лиляна Нейкова Колева
9. Стефан Рачев Янков
10. Луиза Росен Танчева
11. Христина Николайчева Йорданова
12. Михаил Александров Михалев
13. заличен съгл.реш.418-ЕП/19.05.2014
14. заличен съгл.реш.418-ЕП/19.05.2014
15. Диана Ивова Иванова
16. Лидия Здравкова Павлова
17. Борислава Митова Стоянова
18. Цветелина Пламенова Иванова
19. Димитринка Иванова Савовска
20. Татяна Стоянова Тотева
21. Мария Николова Панкова
22. Евгения Стефанова Стефанова
23. Тони Петров Таралански
24. Пенка Андреева Тараланска
25. Лиляна Димитрова Лазарова - Янева
26. Светлана Маринова Игнатова - Илич
27. Людмил Манолов Нолев
28. Мартин Любенов Игнатов
29. Ирен Добринова Добрева
30. Сава Ивайлов Калчев
31. Коѝна Иванова Станева
32. Въльо Неделчев Станев
33. Персида Иванова Германова
34. Светла Христова Петрова
35. Станка Тодорова Панаьотова
36. Пенка Русева Райкова
37. Динка Иванова Желязкова
38. Мария Иванова Желязкова
39. Румяна Славчева Ерменлиева
40. Женя Колева Цонева
41. Николай Андонова Ерменлиев
42. Маргарита Петрова Праматарова
43. Таня Иванова Зеленкова
44. Недялко Николов Стоянов
45. Румяна Георгиева Гайдарджиева
46. Росица Кирилова Съчарова
47. Кичка Тодорова Янчева
48. Тодорка Перова Ялъмова
49. Цвета Георгиева Манева Стоянова
50. Димитър Тотев Стоянов
51. Радостинка Кирова Хайдарова
52. Петя Тодорова Сурчева-Апостолова
53. Елена Георгиева Терчева
54. Радостина Тодорова Манджукова
55. Димитър Маринов Манджуков
56. Иван Василев Узунов
57. Георги Тодоров Недев
58. Стефка Христова Недева
59. Светлозар Линчев Пайов
60. Калинка Енчева Пайова
61. Иван Линчев Пайов
62. Евдокия Андонова Касърова
63. Георги Димов Генов
64. Емилия Йорданова Генова
65. Веска Йовчева Гюлева
66. Теменуга Красимирова Станкова
67. Иван Стойнов Кинчев
68. Мария Пенкова Чанкова
69. Женя Неделчева Андонова
70. Сияна Димитрова Андонова
71. Златина Петрова Желева
72. Пенка Станкова Петкова
73. Светла Димитрова Атанасова
74. Златомир Цветанов Георгиев
75. Антоанета Василева Анестева
76. Константина Радославова Радулова
77. Радослав Маринов Гавраилов
78. Тюркян Ахмед Мехмед
79. Нефися Мехмед Ерджеб
80. Пенка Маврова Стоянова
81. Росица Костова Николова
82. Гергана Иванова Желева
83. Виолета Иванова Николова
84. Васил Стоянов Коларов
85. Радостин Христов Николов
86. Петя Василева Коларова-Иванова
87. Банко Димитров Димитров
88. Джулияно Стоянов Иванов
89. Женя Димитрова Димова
90. Соня Сиева Безиргянова-Николова
91. Гинка Петкова Коларова
92. Атанас Руменов Петков
93. Веселин Костов Живков
94. Пейо Тодоров Пеев
95. Румяна Стоянова Георгиева
96. Пламена Иванова Калоянова
97. Венета Георгиева Дойчева
98. Димитър Илиев Илиев
99. Атанас Живков Петров
100. Веселин Желев Желев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

418-ЕП/

Календар

Решения