Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 414-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кула, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-95 от 10.08.2011 г. от кмета на община Кула, област Видин, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Кула, както и за председател  на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за заместник-председател и секретар на ОИК в община Кула.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кула, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Биляна Венелинова Костова-Кирилова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Славейкова Ангелова

 

СЕКРЕТАР:

Христела Александрова Христова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Маргарита Иванова Йончева

 

 

Христина Тошева Каменова

 

 

Ася Дойкова Йотова-Стоянова

 

 

Сашо Борисов Савов

 

 

Деница Пламенова Тодорова

 

 

Мариана Николаева Микова

 

 

Милена Илиева Митова

 

 

Радка Димитрова Дичева

 

 

Венцислава Иванова Маркова

 

 

Цветелин Първанов Тодоров

 

 

Цветомир Людмилов Методиев

 

 

Христина Маринова Андреева

 

 

Надка Вълова Нанова

 

 

Светлана Борисова Славчева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения